Klachtencommissie - ongewenst gedrag

Onafhankelijk onderzoek

Onderzoek naar klachten over ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag op de werkvloer kan zich voordoen in de vorm van discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld. Klachten van werknemers over dergelijk gedrag kunnen door een externe klachtencommissie onderzocht worden. Een commissie die objectief, onafhankelijk en zonder belang bij de uitkomst naar de zaak kijkt en tot een oordeel komt.
Informatie voor werknemers
Wat kunt u doen in geval van ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag hoort niet bij een veilige werkomgeving. Daarom dienen werkgevers preventief beleid te voeren en ook op te komen tegen ongewenst gedrag. Dit beleid bestaat uit gedragsregels en het geven van voorlichting, Doet ongewenst gedrag zich voor, dan kan dit mogelijk in overleg opgelost worden. Is overleg geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen die wordt onderzocht. Aan de hand  van de uitkomsten uit dat onderzoek kan de werkgever maatregelen treffen.

Wat is ongewenst gedrag?

Indien u meer wilt weten over wat ongewenst gedrag is en hoe dit wordt aangepakt, dan hebben wij voor u een toolbox met uitgebreide informatie. In de toolbox wordt ook stapsgewijs uitgelegd hoe werkgevers met ongewenst gedrag omgaan.  Zie de toolbox omgaan met ongewenst gedrag.

Wilt u het ongewenst in overleg oplossen?

Als u zelf problemen ervaart met ongewenst gedrag, dan adviseren wij normaal gesproken om dit eerst met een vertrouwenspersoon te bespreken. Mogelijk volgt daaruit dat u rechtstreeks in gesprek gaat met degene die het ongewenste gedrag vertoont. U kiest dan voor een informele route om tot een oplossing te komen. Hoe u hiermee omgaat, wordt nader uitgelegd in tool 3 van onze toolbox omgaan met ongewenst gedrag.

Als deze informele route geen oplossing is, dan kunt u een klacht indienen die wordt onderzocht. De klacht dient u in bij ons (als wij daartoe aangewezen zijn) of anders bij de directie van uw werkgever.

Ik wil een klacht indienen – doe ik dat bij de commissie of bij mijn werkgever?

Hoe dien ik de klacht in bij de klachtencommissie

Als de commissie als onderzoeker is aangewezen, dan onderzoeken wij de klacht over ongewenst gedrag. Na het onderzoek komen we met een onderzoeksrapport met onze bevindingen. Op grond van dat rapport kan de werkgever maatregelen treffen.

Waar dient u de klacht in bij de commissie?

U kunt de klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. De brief kan per post en/of als bijlage per e-mail worden verzonden naar mevrouw Ivanka van Netten (vannetten@an-i.nl). U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging.

U kunt gebruik maken van de conceptbrief waarin alle benodigde informatie is opgenomen.

Hoe maakt u de klacht compleet?

Om u  te helpen een klacht duidelijk en compleet te maken, hebben wij een conceptbrief opgesteld.

In de brief met de klacht wordt het volgende opgenomen: 

 • Uw volledige naam, adres, BSN-nummer, telefoonnummer en e-mailadres (anonieme klachten worden namelijk niet in behandeling genomen).
 • De naam van de persoon of personen over wie u een klacht indient. Mocht u over de contactgegevens van degene beschikken, dan ontvangen wij deze ook graag en anders worden deze bij de werkgever opgevraagd.
 • De naam en het adres van de werkgever (dus de partij voor wie u het werk verricht), als ook de gegevens van de verantwoordelijke persoon bij deze werkgever (adres, telefoon en e-mail).
 • Om een compleet beeld te krijgen kunt u een omschrijving opnemen van uw werksituatie. Hierbij kunt u denken aan de locatie en afdeling waar u werkt, wat uw functie is, wie uw leidinggevende is en bijvoorbeeld hoe uw dienstverband is verlopen (promoties e.d.).
 • Een uitgebreide omschrijving van de klacht. Leg uw klacht uit door een specifieke toelichting te geven. Bij voorkeur beschrijft u daarbij de gebeurtenissen in chronologische volgorde. U kunt bij deze toelichting verwijzen naar bewijsstukken, bijvoorbeeld naar de onderlinge correspondentie, die u dan als bijlage meestuurt. Het is belangrijk om de klacht zo compleet, concreet en helder mogelijk te omschrijven.
 • Een omschrijving van de stappen die mogelijk al genomen zijn in reactie op het ongewenste gedrag. U kunt opnemen welke stappen er (zelf) eventueel al zijn ondernomen en wat hiervan de uitkomst is geweest. Indien u zelf een duidelijke oplossing voor ogen heeft, dan geniet het de voorkeur dat u dat voorstel ook beschrijft.
 • Bij verhindering door bijvoorbeeld vakantie geeft u aan welke periode u afwezig bent (i.v.m. de hoorzitting en reactietermijnen).
 • Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij u de klacht te ondertekenen, de datum te vermelden en een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen (bijvoorbeeld een ID-kaart, rijbewijs of paspoort).

Hoe wordt uw klacht over ongewenst gedrag onderzocht door de commissie?

Bevestiging van de ontvangst van de klacht

Na binnenkomst van een klacht ontvangt u op werkdagen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van ons secretariaat. Mocht de klacht niet compleet zijn, dan krijgt de klager de mogelijkheid om de klacht aan te vullen. De klacht wordt naar de beklaagde toegestuurd, wat wil zeggen naar degene tegen wie de klacht is ingediend. Voor zover de werkgever op de hoogte dient te zijn van de klacht, wordt de klacht ook naar de daartoe aangewezen verantwoordelijke persoon bij de werkgever verzonden. De klager en beklaagde worden geïnformeerd over de te volgen procedure.

Afzonderlijke hoorzittingen op locatie 

Na ontvangst van de gemotiveerde klacht wordt er een dag bepaald waarop de hoorzittingen plaatsvinden. Normaal gesproken zal de klager in de ochtend  de gelegenheid krijgen om tekst en uitleg te geven (maximaal 2 uur) en in de middag kan de beklaagde op de klacht en de bevindingen tijdens de eerste hoorzitting reageren (maximaal 2 uur). De zitting is besloten, zodat de wederpartij of derden daarbij niet aanwezig zijn. Voor deze besloten zittingen wordt gewoonlijk een ruimte gereserveerd in de regio waar de klager het werk verricht. De klager en beklaagde kunnen zich laten vergezellen, er wel van uitgaande dat de toelichting persoonlijk door de klager of beklaagde wordt gegeven.

Tijdens de zitting worden aantekeningen gemaakt, welke worden verwerkt in een verslag. Op verzoek van degene die gehoord wordt kan de hoorzitting opgenomen worden, waarvan degene dan ook een kopie ontvangt. Deze geluidsopname dient alleen om het verslag af te ronden en wordt niet aan de wederpartij verstrekt.

De klager / beklaagde ontvangt eerst zelf het verslag van de eigen hoorzitting, zodat hij daarop kan reageren en kan verbeteringen voorstellen voor het verslag, opdat het verslag een betere weergave wordt van wat er is besproken. Indien een werknemer op uitlatingen die tijdens de hoorzitting zijn gedaan aanvullingen heeft, dan worden deze aanvullingen als opmerkingen in het definitieve verslag opgenomen. Het verslag is een weergave van de zitting door de commissie. Dit betekent ook dat na een éénmalige kans tot verbetering en aanvulling het verslag door de commissie kan worden doorgestuurd aan de wederpartij.

Schriftelijk antwoorden op de verslagen 

De commissie stuurt het verslag van de hoorzitting naar de wederpartij, zodat deze de gelegenheid krijgt om daar schriftelijk op te antwoorden. Het antwoord op wat er door de wederpartij tijdens de zitting naar voren is gebracht, vormt een belangrijk moment om verweer te voeren. Dit is veelal ook de gelegenheid om de eigen weergave te ondersteunen met bewijsstukken of om andere vormen van bewijs aan te dragen.

De commissie zal aan de hand van de hoorzittingen en de antwoorden over en weer bepalen of een nader onderzoek vereist is. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld zien op het horen van getuigen of het opvragen of (laten) onderzoeken van bepaalde gegevens. Van de bevindingen uit dit nadere onderzoek wordt een verslag gemaakt.

De laatste ronde om gehoord te worden

Beide partijen worden tot slot in de gelegenheid gesteld om hun laatste toelichting te geven. Dit is dan een reactie op datgene wat door de wederpartij naar voren is gebracht. Hierin kan ook ingegaan worden op de bevindingen uit het nadere onderzoek als de commissie daartoe in fase 4 is overgegaan. Een partij kan uitsluitend ingaan op wat er reeds is aangevoerd. Het is dus niet de bedoeling om in deze afrondende fase nieuwe verwijten of verweren aan te voeren. 

Uitbrengen van de bevindingen

De commissie zal na het bestuderen van de standpunten een onderzoeksrapport opstellen. In dit rapport worden de gevolgde procedure, de feiten en de standpunten behandeld, naast het oordeel over de vraag of de klacht voldoende aannemelijk is geworden (gegrond is). Als de werkgever dat wenst, dan kan in dat rapport een advies gegeven worden over passende maatregelen voor de specifieke situatie en/of in het algemeen.

Het  rapport wordt gelijktijdig naar de klager, de beklaagde en de werkgever verzonden, zowel per post als digitaal. Uiteindelijk bepaalt de werkgever welke rechtsgevolgen er aan de bevindingen uit het rapport worden gekoppeld.

Hoe is de klachtenprocedure geregeld?

Hoeveel tijd neemt dit onderzoek in beslag?

Dergelijke onderzoeken vragen om een evenwicht tussen zorgvuldigheid en tijd. De zorgvuldigheid bestaat eruit dat zowel de klager als de beklaagde voldoende gelegenheid krijgt om tekst en uitleg te geven. De tijd wordt hierbij in de gaten gehouden. Doordat beide partijen simultaan reageren hoeven ze niet op elkaars reacties te wachten. Het streven is om het onderzoek binnen 7 à 8 weken af te ronden.

Indien spoed is vereist en beide partijen dat wensen, dan kan een verkorte procedure voorgesteld worden.

Waarom een externe klachtencommissie?

Bij klachten over ongewenst gedrag zijn de belangen groot. Indien de klacht gegrond is, dan kan dat vergaande gevolgen hebben voor de beklaagde. Wordt de klacht ongegrond bevonden, dan zal dat de klager ook niet onberoerd laten. Beide partijen, de klager en de beklaagde, willen daarom een zorgvuldige en eerlijke behandeling. Dit betekent dat er objectief naar de klacht wordt gekeken door personen die daarover een onafhankelijk oordeel kunnen vormen en geen belang hebben bij de uitkomst. Om dat te waarborgen wordt de klacht door een klachtencommissie opgepakt, veelal een externe commissie.

Wie zitten er in de klachtencommissie?

Binnen AN-i kunnen de klachten door meerdere deskundigen behandeld worden. Hierbij gaat het om gespecialiseerde juristen. Onder normale omstandigheden zullen de heer mr. Ulli Hoogland en mevrouw mr. Tjitske Dijkstra in de commissie zitting nemen. 

Wie draagt de kosten van het onderzoek door de commissie?

De kosten van deze externe mogelijkheid van behandeling van de klacht worden gedragen door de werkgever. De kosten van de behandeling van de klacht bedragen €235,00 per uur (excl btw), welke werkzaamheden gespecificeerd worden bijgehouden. Bij een hoorzitting waarbij meerdere leden van de commissie aanwezig zijn wordt ook dit tarief gerekend (dus geen dubbeltelling).  De kosten voor de huur van een locatie en andere kosten die verband houden met het onderzoek worden gespecificeerd bijgehouden en worden los in rekening gebracht. Er zullen geen kosten voor reistijd in rekening gebracht worden.

Wat is de tekst van de klachtenregeling?
De klachtenregeling van de klachtencommissie ongewenst gedrag
 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

a. AN-i klachtencommissie: de commissie die de klacht van de klager onderzoekt.

b. Klager: degene die onder het gezag van de werkgever arbeid verricht en die de klacht indient (werknemer, uitzendkracht en stagiaire).

c. Beklaagde: de persoon, personen of het orgaan tegen wie de klacht is ingediend.

d. Werkgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon waar de klager werkzaam is, bijvoorbeeld op grond van een arbeidsovereenkomst, aanstelling,  stage-, leerovereenkomst of uitzendovereenkomst.

e. Klacht: een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin de klager zich uitlaat over ongewenst gedrag van een persoon (personen / orgaan) die onder het gezag van de werkgever werkzaam is (zijn).

f. Toepasselijkheid: Deze klachtenprocedure is van toepassing op de behandeling van klachten van klagers over de wijze waarop een persoon (personen / orgaan) die onder het gezag van de werkgever valt zich ongewenst heeft gedragen, welke op enige wijze verband houdt met het werk, welk gedrag zowel tijdens als buiten het werk kan hebben plaatsgevonden. Op verzoek van een opdrachtgever kan de procedure ook toegepast worden op andere situaties en andere personen die een klacht indienen of beklaagd worden.

g. Ongewenst gedrag: handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Dit ongewenst gedrag kan zich uiten in de vorm van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

h. Seksuele intimidatie: vorm van ongewenst gedrag op seksueel gebied, zoals seksistische opmerkingen, hinderlijk gedrag of het ongewenst betasten van iemand, waarbij de grenzen in de omgangsvormen worden overschreden.

i. Discriminatie: iedere uiting waarbij sprake is van het ongelijk behandelen of achterstellen van mensen, met betrekking tot o.a. godsdienst, geslacht, afkomst, ras, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid;

j. Agressie, geweld en pesten: voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

1. Indienen van een klacht  (fase 1 – aanmeldingen)

1.1.  Een klager dient een klacht schriftelijk en in het Nederlands in bij het secretariaat van AN-i, bijvoorbeeld per post of als bijlage per e-mail (zie voor het adres www.an-i.nl/klacht-ongewenst-gedrag).

1.2. De klachtencommissie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager op werkdagen binnen 24 uur en daarna informeert zij de klager over de te volgen procedure. De klachtencommissie laat weten of de klacht wel of niet ontvankelijk is.

1.3. De klachtencommissie onderzoekt of de klacht compleet is en geeft indien nodig de klager de gelegenheid om de klacht te completeren. De klacht moet ondertekend zijn en bevat ten minste: – naam, adres, telefoon, BSN-nummer en e-mailadres van de klager. – De naam en het adres van de werkgever, de contactgegevens van de contactpersoon bij werkgever – De naam van de beklaagde(n) en indien mogelijk hun directe contactgegevens – De verhinderdata van de klager i.v.m. mogelijke hoorzitting (bijvoorbeeld afwezigheid in verband met vakantie). – De datum van indienen klacht – Een grondig gemotiveerde omschrijving van de klacht, waar mogelijk vergezeld met bewijsstukken.

1.4. Na ontvangst van de klacht of het compleet maken van de klacht, worden de beklaagde en de verantwoordelijke persoon bij werkgever, op de hoogte gesteld van de klacht, zoals deze door de klachtencommissie is ontvangen.

1.5. AN-i meldt aan de klager en beklaagde de personen die in de klachtencommissie zitting nemen en die de klacht inhoudelijk in behandeling nemen. Een partij kan bezwaar maken tegen de benoeming van een persoon, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan zijn/haar onpartijdigheid of onafhankelijkheid.

1.6. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen de informatie die in het onderzoek wordt gedeeld, wordt door AN-i slechts ter beschikking gesteld aan de klager, beklaagde en de verantwoordelijke personen bij de werkgever. Indien dat dienstig kan zijn voor het onderzoek (in het bijzonder voor de bewijsvoering), kunnen derden in het onderzoek betrokken worden, die daarmee op onderdelen enige kennis krijgen van de inhoud van de klacht en het standpunt van partijen.  De leden van de commissie zijn verder verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in deze hoedanigheid vernemen.

1.7. De klager en verweerder kunnen zich laten bijstaan of laten vertegenwoordigen door een gemachtigde.

1.8. De klager kan de klacht intrekken voor of tijdens de hoorzitting. Een latere intrekking van de klacht kan alleen met instemming van de beklaagde, uiterlijk tot het bekend worden van de bevindingen van de klachtencommissie.  

2. Hoorzittingen en verslaglegging  (fase 2 – zittingen)

2.1. De klachtencommissie zal de klager uitnodigen voor een besloten hoorzitting, in beginsel op een neutrale locatie en veelal in de regio waar het werk gewoonlijk wordt verricht. Bij deze hoorzitting zullen namens de klachtencommissie minimaal twee personen aanwezig zijn en kan de klager zich laten vergezellen. Klager krijgt tijdens de hoorzitting uitgebreid de gelegenheid om de klacht persoonlijk nader toe te lichten (maximaal twee uur). Tijdens deze hoorzitting is de beklaagde niet aanwezig.

2.2. De klachtencommissie zal de beklaagde uitnodigen voor een besloten hoorzitting, in beginsel op een neutrale locatie en veelal in de regio waar het werk gewoonlijk wordt verricht. Indien er meer beklaagden zijn, dan is het aan de commissie om te bepalen of er meerdere hoorzittingen worden gehouden. Bij deze hoorzitting zullen namens de klachtencommissie minimaal twee personen aanwezig zijn en kan de beklaagde zich laten vergezellen. De beklaagde krijgt tijdens de hoorzitting uitgebreid de gelegenheid om persoonlijk op de klacht te reageren (maximaal twee uur). Tijdens deze hoorzitting is de klager niet aanwezig.

2.3. De klachtencommissie zal van iedere hoorzitting een verslag maken, met een zakelijke weergave van wat er is besproken. Dit verslag wordt eerst verzonden naar de persoon die is gehoord, welke de gelegenheid krijgt om verbeteringen of aanvullingen voor te stellen. Verbeteringen van feitelijke onjuistheden worden verwerkt in het verslag en aanvullingen op wat er is gezegd, worden als opmerking in het verslag opgenomen. Bij het niet reageren binnen de gestelde termijn, wordt het verslag geacht akkoord te zijn bevonden. De klachtencommissie rondt zelfstandig het verslag met de eventuele opmerkingen af en mag deze aan de wederpartij doorsturen, nu het gaat om een verslag van de commissie en voor het versturen daarvan geen goedkeuring is vereist.

3. De schriftelijke antwoorden op de verslagen van de wederpartij (fase 3 – hoor)

3.1. Beide partijen krijgen gelijktijdig het verslag van de hoorzitting van de wederpartij en de gelegenheid om daarop schriftelijk te antwoorden.

3.2 In het antwoord op het verslag van de wederpartij kunnen partijen verwijzen naar te verstrekken bewijsstukken of andere vormen van beschikbaar bewijs.

3.3. De commissie beoordeelt na binnenkomst van de antwoorden op de verslagen of zij het nodig acht dat onderdelen nader onderzocht worden. Indien de commissie dat nodig acht, dan kan zij zelf nader onderzoek instellen, bijvoorbeeld door bepaalde bewijsstukken op te vragen, gegevens uit te (laten) zoeken of getuigen te horen.

3.4. De commissie is in verband met de behandeling van de klacht bevoegd alle gewenste inlichtingen in te winnen. Mocht het nodig zijn dat hiervoor specialisten ingeschakeld worden en daaraan kosten zijn verbonden, dan vereist dat de goedkeuring van de opdrachtgever.

3.5. De commissie zal verslagleggen van haar bevindingen uit het nadere onderzoek en dat, vergezeld met eventuele bewijsstukken, aan partijen verstrekken.

4. De laatste schriftelijke reactie  (fase 4 – wederhoor)

4.1. Ter afronding van het onderzoek krijgen beide partijen nog de gelegenheid om te reageren op datgene wat door de ander naar voren is gebracht. Het betreft een korte laatste reactie op de standpunten die door de wederpartij zijn ingenomen en eventuele bewijzen. Het is niet toegestaan om in deze fase met een nieuw verwijt of nieuw verweer te komen, dan wel  nieuwe bewijzen aan te dragen. De commissie zal daarbij kijken of bepaalde punten eerder naar voren gebracht hadden kunnen worden. De commissie staat het in deze fase volledig vrij om nieuwe verwijten of verweren terzijde te laten, bijvoorbeeld omdat de wederpartij daarop niet heeft kunnen reageren.

4.2. De commissie kan er geheel naar eigen bevinding toe overgaan om een partij nog een laatste akte te laten nemen, wat dan gericht is op een specifiek onderdeel. Deze partij is gehouden om zich in deze akte tot dat onderdeel te beperken.

5. Bevindingen in het rapport (fase 5 – rapport)

5.1. Na afronding van het onderzoek zal de klachtencommissie een rapport opstellen waarin zij de procedure, de gestelde feiten, de klacht en de bevindingen uitwerkt. In het bijzonder zal de commissie gemotiveerd ingaan op het gegrond zijn van de klacht, veelal in de vorm of dat aannemelijk is geworden. Indien daarom is verzocht door werkgever, dan kan de commissie een advies geven over door de werkgever te nemen maatregelen voor het specifieke geval en/of in het algemeen.

5.2. De termijn voor het afronden van het onderzoeksrapport is twee weken. Mocht het tot een vertraging komen, dan wordt de reden daarvoor en de nieuwe termijn kenbaar gemaakt aan beide partijen.

5.3. Het onderzoeksrapport wordt gelijktijdig naar de klager, de beklaagde en de daartoe aangewezen persoon bij de werkgever verzonden.

5.4. Eventuele schrijffouten of andere misslagen in het rapport die voor beide partijen kenbaar moeten zijn, kunnen uit eigen beweging door de commissie en op verzoek van een partij worden hersteld, waarvoor beide partijen vooraf in de gelegenheid worden gesteld om schriftelijk hun standpunt hierover kenbaar te maken.

5.5. Tegen het oordeel van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. Over de uitkomst en motivatie wordt niet nader gecorrespondeerd. Met het onderzoeksrapport is het onderzoek afgerond. De registratie van de klacht, de behandeling en het advies wordt voor vijf jaar door AN-i bewaard.

5.6. Het blijft de verantwoordelijkheid van partijen zelf welke rechtsgevolgen zij op het rapport laten volgen.

6. Termijnen

6.1. De klachtencommissie bepaalt de uiterste termijn waarop een partij kan reageren. Deze termijn is een vervaltermijn. Normaal gaat het om een periode van een week, doch de commissie bepaalt de duur. Het staat de klachtencommissie vrij om eigen conclusies te verbinden aan het gegeven dat een partij de termijn heeft laten verlopen.

6.2. Slechts bij hoge uitzondering zal de commissie op gemotiveerd verzoek van een partij uitstel verlenen, wat alleen rechtsgeldig is als het schriftelijk is bevestigd. Over dat uitstel wordt de wederpartij op de hoogte gebracht.

7. Overige

7.1. Zowel de klager als de beklaagde en ook derden zijn gehouden om de klachtencommissie een eerlijke voorstelling van zaken te geven en geen relevante feiten te verzwijgen, als ook naar eer en geweten de commissie te informeren. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat zij zich met respect over de medemens uitlaten en zich niet onrechtmatig gedragen.

7.2. De klachtencommissie is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen, in het bijzonder niet als de klacht niet valt onder de toepasselijkheid van de klachtenregeling, wanneer reeds eerder een zelfde (soort) klacht is ingediend, wanneer de klachtenregeling geen adequate route of oplossing kan bieden voor de bijzondere situatie die zich voordoet als ook wanneer de omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft strafrechtelijk wordt onderzocht of hierover een oordeel wordt gevraagd bij een andere instantie met rechtsbevoegdheid. Evenmin wordt een advies gegeven  als de werkgever surseance van betaling is verleend, failliet is verklaard, bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt of wanneer er sinds de omstandigheden waarop de klacht betrekking heeft al te veel tijd is verstreken. De klager en de beklaagde zijn gehouden relevante informatie in dit kader te verstrekken.

7.3. Mocht achteraf blijken dat een partij zich schuldig heeft gemaakt aan het grovelijk misleiden van de klachtencommissie, dan kan de andere partij dat ter beoordeling aan de klachtencommissie voorleggen, waarna het uitsluitend aan de klachtencommissie is om te bepalen of zij overgaat tot het heropenen van de behandeling.

7.4. De regeling wordt geciteerd als de AN-i klachtenregeling Ongewenst Gedrag.

7.5. De klacht en behandeling daarvan geschiedt in de Nederlandse taal en valt onder het Nederlands recht. De algemene voorwaarden van AN-i en in het bijzonder artikel 4.4 zijn op deze klachtenregeling van toepassing (zie www.an-i.nl/av).

7.6. De kosten die zijn verbonden aan het door AN-i laten behandelen van de klacht komen voor rekening van de opdrachtgever (zijnde de werkgever), waaronder zijn begrepen de kosten voor het secretariaat en de behandelaars. Indien de klager of beklaagde zich laat bijstaan, komen de kosten daarvan voor eigen rekening.

7.7.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de klachtencommissie.

7.8. Het dossier met de behandeling van de klacht wordt voor een periode van vijf jaar bewaard.

Informatie voor werkgevers
De klachtencommissie is het sluitstuk van beleid tegen ongewenst gedrag

Een werkgever die ongewenst gedrag laat onderzoeken krijgt uiteindelijk het oordeel van de klachtencommissie over de vraag of de klacht aannemelijk is geworden (gegrond is). Dit is een onafhankelijk oordeel van specialisten die objectief naar de situatie kijken en geen belang hebben bij de uitkomst. Dit geeft aan dat oordeel ook de draagkracht.

De klachtencommissie hoort bij het beleid tegen ongewenst gedrag op de werkvloer dat een werkgever dient te voeren.

Om werkgevers te helpen bij het voeren van beleid hebben wij een toolbox ontwikkeld. In de toolbox treft u alle “gereedschappen” waarmee u beleid kunt voeren tegen ongewenst gedrag:

Hoe verwijs ik werknemers naar de klachtencommissie?

Met de toolbox kunt u voor uw organisatie gedragsregels opstellen als onderdeel van uw beleid tegen ongewenst gedrag.  Indien u voor de behandeling van klachten naar onze klachtencommissie wilt verwijzen, dan kunt u zich aanmelden en als volgt naar ons verwijzen:

“Indien u een klacht heeft over ongewenst gedrag, dan kunt u deze klacht indienen bij de klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze externe commissie zal de klacht onderzoeken. Alle informatie over deze klachtenregeling staat op de website: www.an-i.nl/klachtencommissie .”

Wat doe ik als ik een klacht heb ontvangen en ik nog niet ben geregistreerd bij de commissie?
Mogelijk doet de situatie zich voor dat een werknemer bij u een klacht heeft ingediend en u zich nog niet bij ons heeft geregistreerd. In die situatie kunt u zich aanmelden en onderzoeken wij vervolgens de klacht.
Wat zijn de kosten van de klachtencommissie?

De registratiekosten bij de klachtencommissie bedragen € 135,00 (excl. btw) per jaar.  Het gaat hier om de kosten van de aanmelding, administratie en voorlichting. Omdat u naar ons als klachtencommissie verwijst kunnen medewerkers met vragen over de klachtenregeling bij ons terecht.

Komt het tot een klacht en een feitelijk onderzoek, dan volgt uit het systeem van de wet dat de kosten daarvan voor rekening van de werkgever komen. Dit valt onder het beleid dat een werkgever wordt geacht te voeren tegen ongewenst gedrag. De kosten van de behandeling van de klacht bedragen € 235,00 per uur (excl. btw), welke werkzaamheden gespecificeerd worden bijgehouden. Bij een hoorzitting waarbij meerdere leden van de commissie aanwezig zijn wordt ook dit tarief gerekend (derhalve geen dubbeltelling). De kosten voor de huur van een locatie en andere kosten die verband houden met het onderzoek worden eveneens gespecificeerd bijgehouden en los in rekening gebracht. Er zullen geen kosten voor reistijd in rekening gebracht worden..

Wat is er in de algemene voorwaarden van de klachtencommissie Ongewenst Gedrag geregeld?

In de algemene voorwaarden van AN-i is in het bijzonder het volgende geregeld: 4.5. Onderzoek door de klachtencommissie ongewenst gedrag

 1.  Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid bieden om een klacht over ongewenst gedrag te laten behandelen door de klachtencommissie ongewenst gedrag, waarmee AN-i als onafhankelijke instantie een rapport uitbrengt over de door de werknemer naar voren gebrachte klacht.
 2.  Om gebruik te maken van deze klachtencommissie dient de werkgever als opdrachtgever akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling van AN-i. Deze klachtenregeling is opgenomen op de webpagina: www.an-i.nl/klachtencommissie.
 3.  De kosten die verband houden met het afhandelen van de klacht in ruime zin komen voor rekening van de opdrachtgever, derhalve de werkgever. In het bijzonder geldt dat de tijd die gepaard gaat met de registratie, communicatie, behandeling en afhandeling van de klacht, middels een uurtarief in rekening wordt gebracht. Deze tijd wordt gespecificeerd bijgehouden. Deze kosten worden in beginsel achteraf in rekening gebracht. AN-i kan betaling van een voorschot vragen voordat AN-i de klacht inhoudelijk door een behandelaar laat onderzoeken of om een voorschot vragen tijdens de behandeling van de klacht.
 4.  Een opdrachtgever kan op ieder moment de klachtenregeling opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Bij een opzegging na binnenkomst van een klacht van een werknemer, wordt deze klacht echter wel volledig afgehandeld volgens de klachtenregeling.
 5.  Op alle handelingen van AN-i, op de dienstverlening en de verrichtingen van de klachtencommissie zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

De volledige algemene voorwaarden >

Inschrijven bij de klachtencommissie ongewenst gedrag

Om de klachtencommissie ongewenst gedrag in te schakelen, meldt u zich eerst aan bij deze commissie. Na uw inschrijving kunt u in uw gedragsregels en reglement naar deze commissie verwijzen. Daarmee laat u werknemers zien hoe de behandeling van klachten over ongewenst gedrag  is geregeld.  U kunt zich aanmelden bij de klachtencommissie met het inschrijfformulier:

Meer informatie

AN-i – klachtencommissie

T.a.v. mw. I. van Netten

Stoombootkade 24

8701 KA Bolsward