Conceptbrief – klacht over ongewenst gedrag

 

…… Naam werkgever van de beklaagde

…… De verantwoordelijke persoon bij de werkgever van de beklaagde

…… Straat 

…… Postcode en plaats

Per (aangetekende) post en/of per e-mail verzonden naar: ………………. 

 

Datum:  ……

Betreft:  klacht ongewenst gedrag

 

Geachte ….. 

Er heeft zich een situatie voorgedaan waarover ik een klacht wil indienen met betrekking tot ongewenst gedrag. Ik wil dat de klachtencommissie ongewenst gedrag de klacht gaat onderzoeken.  Ik zal u naast onderstaande informatie de hieronder genoemde bijlage(n) toesturen.

A. Omschrijving van de werksituatie

Ik zal eerst een omschrijving geven van de situatie waarin het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden. …………….. (Hier kunt u een omschrijving opnemen van de situatie waarin het ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. Bijvoorbeeld uw werksituatie, zoals de locatie en de afdeling waar u werkt, wat uw functie is, wie uw leidinggevende is.  Dient u als burger een klacht in, dan kunt u aangeven in welke situatie u te maken heeft gehade met de betrokken werknemer van deze werkgever.) 

B. Mijn klacht

Mijn klacht is: ……………..

C. De toelichting op mijn klacht

Ik zal een schets geven van de omstandigheden die mij aanleiding geven om de klacht in te dienen. Ik zal hieronder zo veel als mogelijk de feiten weergeven en de gebeurtenissen in tijd beschrijven. Hierbij zal ik verwijzen naar de bijlagen die ik met de klacht zal meesturen.

Laat ik beginnen met …………….. (Graag zo compleet en concreet mogelijk de relevante feiten schetsen. Geef duidelijk aan wanneer dat heeft plaatsgevonden. Als er getuigen zijn, dan kunt u deze noemen. Kunt u de gedraging niet zelf bewijzen, dan kunt u het aannemelijk maken door uit te leggen waaruit gedragingen indirect afgeleid kunnen worden) ……………..

D. Wat is er eerder door mij ondernomen

Ik heb wel / niet getracht om de klacht te bespreken met ……………..

– Optie 1 = Dit overleg is als volgt verlopen …………….. Uit dit overleg is uiteindelijk gekomen dat ……………..

– Optie 2 = De reden om mijn klacht niet te bespreken is ……………..

E. Eventuele verhindering in de komende drie maanden

In de komende drie maanden ben ik verhinderd (door vakantie) in de volgende periode ………………..

Verzoek tot onderzoek door onafhankelijke partij

Graag zie ik een ontvangstbevestiging van de klacht tegemoet en word ik geïnformeerd over de verdere procedure.  Ik wens dat de klacht zorgvuldig onderzocht wordt en verzoek om dat onderzoek te laten uitvoeren door de klachtecommissie ongewenst gedrag van AN-i. Ik ga dan ook akkoord met de klachtenregeling en de algemene voorwaarden van deze klachtencommissie.

Over het onderzoek van de commissie kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de klachtencommissie. Voor nadere informatie verwijs ik naar de website: www.klachtencommissieongewenstgedrag.nl 

Met vriendelijke groet,

…………….. [naam] 

 

Bij deze brief stuur ik de volgende bijlagen mee: 

1. Overzicht van de gegevens van betrokkenen

2. Kopie van mijn identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een ID-kaart, rijbewijs of paspoort –  mede ter vergelijking van de handtekening. U kunt de foto en nummer van het ID-bewijs onherkenbaar maken)

3. ……………..  bewijsstukken,

3. …………….. de onderlinge correspondentie over de klacht,

4. …………….. etc. 

 

================================================================================ 

Bijlage 1 – Overzicht van de gegevens van betrokkenen

Mijn gegevens

Volledige voornaam en achternaam: ……………..

Adres (postadres): ……………..

Telefoonnr. (mob): ……………..

E-mailadres(sen): ……………..

Gegevens van degene(n) waartegen de klacht zich richt (voor zover bekend)

Naam beklaagde: ……………..

Adres beklaagde ……………..

Telefoonnr. beklaagde (mob) ……………..

E-mailadres beklaagde ……………..

Gegevens van de werkgever van de beklaagde: 

Naam werkgever ……………..

Adres werkgever ……………..

Verantwoordelijke / contactpersoon werkgever: ……………..

Telefoonnummer van deze persoon: ……………..

E-mailadres van deze persoon: ……………..