Opleiding Specialist arbeidsrecht

Leren bij de specialist

Post-Master Arbeidsrecht   |   Post-HBO/WO

Post-Master Arbeidsrecht

Een complete opleiding arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden.  Dat vraagt om een veelzijdige studie arbeidsrecht!

Een grondige specialisatie in het arbeidsrecht

De post-master opleiding Specialist Arbeidsrecht is voor degenen die van A tot Z het arbeidsrecht willen beheersen. Degenen die zelfstandig vraagstukken willen oplossen door advies te geven, brieven te schrijven en zelf de juiste stappen te zetten.

Onder de doelgroep vallen de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan. Vaak zijn het ook degenen die minder afhankelijk willen zijn van advocaten.

Zelfstandig werken aan modules

U kunt in uw eigen tijd en tempo en op uw eigen locatie werken aan de 8 schriftelijke modules. Voor de intake, de uitgebreide feedback en voor het examen hoeft u evenmin te reizen.

Volledig actueel met alle bekende wijzigingen voor 2023 (o.a. Wet TVA, Wtp, thuiswerk en uitzendbeding bij ziekte).

Een opleiding bij een erkend instituut

Brochure Studie Arbeidsrecht en Training Arbeidsrecht en

Opleiding Specialist Arbeidsrecht

8 modules + examen      € 1.695,00

incl. 4 masterclasses      € 2.690,00

Wat krijg u met de opleiding Specialist arbeidsrecht? 

   Specialisatie in 8 schriftelijke modules   – thuisstudie

1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten

Het tot in detail doorgronden van de arbeidsovereenkomst wordt gevolgd door de bijzondere arbeidscontracten, zoals de grenzen van de afroepcontracten, nul-urencontracten en min-max-contracten, seizoenswerk, detachering en payroll. Deze module gaat nader in op de overeenkomst van opdracht, de fiscale aspecten, de werving en selectie en de bijzonderheden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

2. Inhoud arbeidsovereenkomst:

Module twee gaat over de tijdelijke aard van contracten, over een contract voor de duur van een project, aanzegging, voortzetting, stilzwijgende verlenging en het opvolgend werkgeverschap. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het opnemen van onder meer een proeftijd, concurrentiebeding, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, een bepaling over geen werk / geen loon, etc.

3. Collectief arbeidsrecht:

De onderwerpen in deze module zien op vraagstukken die een collectief van medewerkers aangaan. Het gaat daarbij onder meer om medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, stakingen en overgang onderneming en de vraag wanneer er sprake is van gebondenheid aan een CAO. 

4. Loon, vakantie, verlof en pensioen:

In deze vierde module komen een aantal primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod. Het loon is natuurlijk het meest wezenlijke component voor de werknemer, zodat daarop specifiek wordt ingegaan. Verschillende loonbestanddelen, prestatiebeloning en de loonvordering, als ook de vernieuwde regeling voor overwerk en minimumloon. Daarnaast gaat het om de opbouw en opname van vakantie, de combinatie ziekte en vakantie, recht op bijzonder verlof, zorgverlof, zwangerschapsverlof en pensioen, etc.

5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen:

Tijdens het dienstverband kan een werkgever geconfronteerd worden met misdragingen van een werknemer, waarbij een disciplinaire maatregel op zijn plaats kan zijn. Van de verschillende verwijtbare vormen van gedrag, gaat het daarbij ook om ongewenst gedrag. Middels onze toolbox wordt nader ingegaan op de omgang met seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Natuurlijk dient het gedrag te worden onderzocht en dient de maatregel ook passend te zijn en goed te worden toegepast. Het kan na onderzoek, dossieropbouw (verslaglegging) en overleg gaan om schorsing, waarschuwing, degradatie of zelfs ontslag. 

6. Ziekte:

De rechten en plichten die gelden bij ziekte van een werknemer worden in detail behandeld. Er wordt ingegaan op wanneer sprake is van ziekte en structurele functionele beperktheid, het recht op loon bij ziekte, de rol van de bedrijfsarts, second opinion, het opstellen van een plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, IVA, passende arbeid, GDBM. We gaan ook in op ziekte en ontslag (goed werkgeverschap), compensatie van de transitievergoeding, als ook het deeltijdontslag en de transitievergoeding, etc.

7. Veranderingen:

Er kunnen zich in de loop van het dienstverband belangrijke wijzigingen voordoen die grote invloed hebben op de arbeidsverhouding. Dat kunnen veranderingen zijn binnen de arbeidsovereenkomst of juist van de overeenkomst zelf, zoals het wijzigen van een functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats. De aanleiding kan gelegen zijn in een verandering van de organisatie: reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag (sociaal plan), etc. Deze veranderingen komen in de praktijk veel voor, waardoor het uiterst belangrijk is om de rechten en plichten en handelswijze goed te kennen.  

8. Ontslag:

In deze laatste module wordt tot in detail ingegaan op de verschillende wijzen waarop het contract kan eindigen. Dat ziet bijvoorbeeld op een einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, vaststellingsovereenkomst, de transitievergoeding, cumulatievergoeding en billijke vergoeding, ontbindende voorwaarden, etc. 

Meer info

Werkwijze van de modules

In deze acht modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt, waaronder het schrijven van brieven. In ieder hoofdstuk wordt u verwezen naar de specialisten informatie op onze website arbeidsrechter.nl. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 128 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.

  Afrondend examen, diploma  en info over vereiste vooropleiding

Het examen

Na de 8 modules wordt uw specialisatie in het arbeidsrecht afgerond met een examen. In dit examen gaat u eerst online vraagstukken oplossen (twee uur), waarna uw antwoorden op dezelfde ochtend telefonisch worden behandeld (ruim een uur). 

U mag er overigens ook voor kiezen om de opleiding zonder een examen af te ronden, in welk geval u een certificaat krijgt met daarop de cijfers van de 8 modules die u heeft volbracht. 

Diploma 

Na het voltooien van de modules en het halen van het eindexamen ontvangt u een diploma Specialist Arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht. Mocht u het eindexamen niet halen of u kiest ervoor het examen niet te maken, dan krijgt u na 8 modules het certificaat Specialist Arbeidsrecht. Er zijn overigens voldoende mogelijkheden tot herkansing zonder extra kosten.

Op uw CV kunt u onder andere vermelden: 

 

 

“Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i  –  geaccrediteerde Post-Master Arbeidsrecht”.

 

 

Door de grote diversiteit van de doelgroep van deze opleiding, wordt er geen (specifieke) vooropleiding verplicht gesteld. De opleiding is een Post-Master Arbeidsrecht en om goed mee te kunnen komen vereist dat een HBO/WO-werk- en denkniveau in combinatie met praktijkervaring in het omgaan met personeelsvraagstukken. 

   Toegang exclusieve cursistensite  – en meer

Exclusieve cursistensite op Arbeidsrechter.nl 

De modules en website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden door deze combinatie ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel van onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde schrijfwijzer, het proefexamen en de specialisteninformatie met onder andere de verwijzing naar jurisprudentie en de wetsgeschiedenis.

Actuele bundel arbeidswetgeving: 

Naast de toegang tot alle informatie op arbeidsrechter.nl, krijgt u de meest recente bundel Arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten en regelgeving waarmee u tijdens deze opleiding arbeidsrecht kunt werken.

Intensieve begeleiding door een specialist:  

U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist heeft ervaring in procederen. U kunt uw specialist tussentijds altijd telefonisch en per e-mail benaderen bijvoorbeeld om de vragen te bespreken. Uw antwoorden en brieven worden gedetailleerd van commentaar voorzien. 

Tijdens de opleiding leert u meer strategisch en juridisch schrijven, mede door de training schrijfvaardigheid. 

Gratis module Arbeidsprocesrecht:

Dit is een bonus voor de cursisten die er in slagen om de acht modules af te ronden in de planning die samen is afgesproken. U krijgt dan van ons een gratis module Arbeidsprocesrecht. Daarin leren wij u o.a. om aan de hand van een dossier zelf een verweerschrift te schrijven in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

4 cursusdagen op locatie dit is een optie

U kunt de 8 schriftelijke modules combineren met 4 masterclasses. Op deze dagen werkt u interactief in kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 12 personen .  Deze masterclasses worden gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist

Meer info

De cursusdagen

Tijdens deze masterclasses bent u geen toehoorder maar bent u degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen. Op interactieve wijze werkt u aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten zelf en leert u effectief om te gaan met complexe dossiers. U ontvangt een werkboek met uitgewerkte juridische analyse tijdens elke cursusdag.

We geven deze masterclasses meerdere dagen per jaar op een donderdag (12.30 tot 20.30 uur) of desgewenst op vrijdag (9.00 tot 17.00 uur). Iedere masterclass arbeidsrecht is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. U krijgt ook een uitgebreide lunch / maaltijd aangeboden.  U kunt de dagen overigens in willekeurige volgorde volgen.

De dagen die in ieder geval op de planning staan kunt u vinden op de volgende pagina: cursusdata

Masterclass A   –  Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar handelen en disfunctioneren (kantonrechter)

Op deze veelzijdige cursusdag leert u koers te bepalen in complexe dossiers. Bij verwijtbaar handelen, disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhouding hanteert de kantonrechter strenge en specifieke eisen. Hoe gaat u om met ongewenst gedrag als alcoholmisbruik of seksuele intimidatie?  Wanneer doe je het goed als werkgever, wat is er geregeld en hoe pak je het aan?  Op deze dag krijgt u niet alleen de antwoorden, we laten het u ook ervaren. Oplossingsgericht werken, vanuit visie en met een passende toonzetting, daarmee lost u uitdagende vraagstukken zelf op.

Masterclass B   –   Hoe gaat u om met kleine en grote organisatorische veranderingen en met complexe ziekte dossiers (bij het UWV)?

Hoe bereikt u overeenstemming over een bedrijfseconomisch ontslag en hoe overtuigt u het UWV? Alles staat en valt met een goede voorbereiding. Dan blijkt dat een dergelijke ontslagronde een veelomvattend proces is. Bij iedere verandering in de organisatie en zeker bij een reorganisatie is het belangrijk om het geheel goed te overzien. Van daaruit kunt u met visie de gewenste stappen zetten. Met de analytische kennis die nodig is bij een grote reorganisatie, kunt u ook heel goed de veel voorkomende kleinere veranderingen in het werk doordacht oppakken.

De grootste kopzorg van een werkgever is veelal een zieke werknemer. Hoe kun je hiermee (anders) omgaan en wat is er wel en niet mogelijk? Wat wordt er verwacht en hoe stem je dat af op de specifieke situatie van de werknemer? Hoe zorg je ervoor dat je de ‘stroming meekrijgt’ naar de gewenste oplossing? Deze ziektevraagstukken zijn juist interessant, omdat naast kennis van de mogelijkheden, in het bijzonder ook de aanpak van doorslaggevend gewicht is.

Veranderingen kunnen doorgevoerd worden zonder ontslag. Komt het wel tot ontslag, dan verloopt dat bij reorganisatie en langdurige ziekte via het UWV. Hoe voorkomt u de valkuilen en gebruikt u alle mogelijkheden? Dit leert u allemaal op deze dag.

Masterclass C   –   Contractueel arbeidsrecht. Ervaar de grenzen van de verschillende contractvormen

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we diepgaand in op de verschillende arbeidsverhoudingen: flexibele contracten, detachering, contracting en payroll, seizoensarbeid en de oproepcontracten. We gaan ook op de grens zitten tussen de arbeidsovereenkomst en het werk van een zelfstandige. We behandelen het concurrentie- en relatiebeding en de (duidelijke ondubbelzinnige) opzegging door de werknemer. U ervaart hoe het precies zit met opvolgend werkgeverschap en overgang van onderneming.

Op deze veelzijdige dag worden de grenzen bewust opgezocht, zodat duidelijk wordt wat wel of juist niet werkt. U gaat samen met anderen actief werken aan vragen uit onze eigen praktijk en u krijgt daarmee inzicht in de actuele jurisprudentie. 

Masterclass D   –   Onderhandelen in het arbeidsrecht

Wie met arbeidsrecht te maken heeft, moet regelmatig zakelijke afwegingen maken en daarover kunnen onderhandelen. Met welke aanpak kun je een evenwichtig resultaat behalen. Doeltreffend onderhandelen vereist ten eerste kennis in de eigen positie en de financiële randvoorwaarden, derhalve het echt doorgronden van het bedrijfsbelang op korte en lange termijn. Maar onderhandelen is meer, want het is vooral ook het voeren van een dialoog door open te staan voor de afwegingen van de ander. Bij een goede onderhandeling is er sprake van een zakelijk en menselijk evenwicht.    

Het thema onderhandelen maken we praktisch met de volgende onderwerpen:

 • onderhandelen over het einde van het dienstverband;
 • het veranderen van arbeidsvoorwaarden en de grenzen aan arbeidsvoorwaarden;,
 • de financiële gevolgen bij ziekte en re-integratie; 
 • gelijk loon voor ingeleende krachten en het voorkomen van aansprakelijkheid bij inlening;
 • de kosten van ontslag en complicaties bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.    
Studie arbeidsrecht

Wat maakt deze studie arbeidsrecht veelzijdig?

Werk aan uitdagende vragen in 8 modules van deze post-master in het arbeidsrecht;

 • Door de schriftelijke (thuis)studie bepaalt u zelf de studietijden en het startmoment;
 • Vergroot uw kennis en vaardigheden door de positieve feedback op uw brieven.

Werken aan echte oplossingen

 • U leert complexe vragen strategisch en tactvol op te lossen;
 • Leer van de voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten.

Instituut met geaccrediteerd onderwijs en doorgroeimogelijkheden;

 • Actueel met alle wetswijzigingen;
 • Leer van docenten die ook masterclasses aan advocaten geven.

De doelgroep:  

Deze Post-master is bedoeld voor de HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

De prijs – Opleiding Specialist arbeidsrecht

We houden van transparantie en dus zijn alle prijzen all-in. Dat betekent dat in de prijs voor een opleiding en/of cursusdag alles is inbegrepen. U hoeft dus niet extra te betalen voor studiemateriaal, examens, herkansingen, diploma’s, administratiekosten, eten, drinken en dergelijke . We kunnen de opleidingen en cursusdagen bovendien vrij van BTW aanbieden.

 

_

Een grondige studie

 • Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen 
 • Werk zelfstandig aan effectieve oplossingen 
 • Kom verder met de persoonlijke feedback

Word ook een specialist!

Een opleiding bij een erkend instituut

Als instituut hanteren we de gedragscode van de NRTO en voor consumenten de algemene voorwaarden en klachtenregeling van de NRTO. Door de CRKBO-erkenning kunnen we de opleiding BTW-vrij aanbieden. Voor de RB, MFN en Nederlandse Orde van Advocaten geven we PE-punten.

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

 • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
 • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze?

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt.

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdag wordt gegeven op onze eigen trainingslocatie te Zeist. Alleen voor een cursusdag hoeft u te reizen.  Het werken aan de modules doet u in uw eigen tempo op uw eigen locatie.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.

Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 3 termijnen voor de opleiding Leergang Arbeidsrecht, 4 termijnen voor de opleiding Strategisch Arbeidsrecht en 5 termijnen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af. Indien u gebruik maakt van het STAP-budget dan dient u de opleiding volgens het DUO binnen 12 maanden af te ronden. 

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, NRTO, DUO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. We kunnen de opleiding dan ook BTW-vrij aanbieden en u kunt het STAP-budget aanvragen. Als u bij een branche organisatie aangesloten bent, kunt u ook de (PE-)punten behalen die door hen zijn toegekend. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Trainingen arbeidsecht
Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.