Een conceptbrief om een klacht in te dienen volgens de beroepsregeling

 

AN-i  – Beroepsregeling

T.a.v. het secretariaat / mw. I. van Netten

Stoombootkade 24

8701 KA Bolsward

 

Per post en/of per e-mail verzonden naar vannetten@an-i.nl 

 

Datum:  ……

Betref:  klacht over opleidingsinstituut op grond van beroepsregeling

 

Geachte mevrouw Van Netten,

Er heeft zich een situatie voorgedaan waarover ik een klacht wil indienen met betrekking tot mijn onderwijsinstelling. Op grond van de beroepsregeling die er bij mijn opleidingsinstelling geldt, wens ik dat AN-i de klacht nader gaat onderzoeken.  Ik zal u naast onderstaande informatie de hieronder genoemde bijlage(n) toesturen.

 

A. Mijn gegevens

Mijn volledige voornaam en achternaam: ……………..

Mijn (post)adres: …………

Mijn telefoonnummer(s):  …………

MIjn e-mailadres(sen): ……….

Mijn BSN-nummer: ……………

 

B. Gegevens van het opleidingsintituut

De naam van het opleidingsinstituut: …………

Ik volg(de) de opleiding (training / cursus): ……..

Voor deze opleiding (training / cursus) zijn met mij voorwaarden overeengekomen die u als bijlage ….. aantreft.

Voor deze opleiding heb ik mij op …..[datum]….. aangemeld, waarna de opleiding op …..[datum]……. is gestart / gaat starten.

– Optie 1: De verwachting aangaande het verdere tijdsverloop van deze opleiding is …………. [omschrijving periode van de opleiding] ……………  of ……

– Optie 2: De opleiding is op ….. [datum]  …. afgerond.

 

C. Mijn klacht

Mijn klacht is dat ……………..

 

D. De toelichting op mijn klacht

Ik zal een schets geven van de omstandigheden die mij aanleiding geven om de klacht in te dienen. Ik zal hieronder zo veel als mogelijk de feiten weergeven en de gebeurtenissen in tijd beschrijven.  Hierbij zal ik verwijzen naar de bijlagen die ik met de klacht mee zal meesturen.

Laat ik beginnen met ………….. (graag zo compleet mogelijk de relevante feiten schetsen) ……

 

E. Eventueel contact met het opleidingsinstituut over de klacht

Ik heb wel / niet getracht om de klacht te bespreken met ……….

– Optie 1 = Dit overleg is als volgt verlopen …….. Uit dit overleg is uiteindelijk gekomen dat ………….

– Optie 2 = De reden om mijn klacht niet te bespreken is ………..

 

Ik heb wel / geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een klacht bij het opleidingsinstituut zelf neer te leggen op grond van de klachtenregeling. Deze klachtenregeling zal ik als bijlage …… opsturen.

– Optie 1 = De behandeling van mijn klacht is als volgt verlopen ……………..uit deze behandeling van de klacht is het volgende gekomen ………….

– Optie 2 = De reden om mijn klacht niet bij het opleidingsinstituut in te dienen is …………

 

G. Eventuele verhindering in de komende drie maanden

In de komende drie maanden ben ik steeds bereikbaar  / ben ik verhinderd in de volgende periode ………………..

 

Ter afronding

Graag zie ik een bevestiging van de ontvangst van de klacht tegemoet en word ik geïnformeerd over de verdere procedure.

Ik ga akkoord met beroepsregeling en de algemene voorwaarden van AN-i, welke regelingen mij bekend zijn en ik kies ervoor de klacht tegen het opleidingsinstituut te laten beslechten door een bindend advies, aan welk advies ik me zal houden.

Met vriendelijke groet,

 

 

….. [naam] ….

 

 

Bij deze brief stuur ik de volgende bijlagen mee: 

1.  Kopie van mijn identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een ID-kaart, rijbewijs of paspoort –  mede ter vergelijking van de handtekening)

2. . ………… de voorwaarden die met het opleidingsinstituut zijn overeengekomen,

3. …………..de onderlinge correspondentie over de klacht,

4. …………. de inhoud van de klachtenregeling bij het opleidingsinstituut. 

5. ………… etc …………..