Totaalpakket Specialist arbeidsrecht

Opleiding Specialist Arbeidsrecht + drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht

Post-HBO/WO-niveau

Post-HBO/WO-niveau

Een complete studie arbeidsrecht

 Arbeidsrecht is een veelzijdig vakgebied, dat veel verder gaat dan het toepassen van regels. De vraagstukken zijn complex, de belangen groot en het menselijke aspect is altijd aanwezig. Dat vereist niet alleen kennis, maar zeker ook inzicht en vaardigheden.  Dat vraagt om een veelzijdige studie arbeidsrecht!

De doelgroep is iedereen die een grondige specialisatie in het arbeidsrecht wenst, zoals een ervaren HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator en rechtskundige.

Dit totaalpakket combineert de opleiding Specialist Arbeidsrecht (8 schriftelijke modules en examen) met de 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Dus zowel een (thuis)studie arbeidsrecht als een training arbeidsrecht op locatie.

Volledig actueel met alle wijzigingen door de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Leren bij de specialist!

De inhoud van dit totaalpakket

   Specialisatie in 8 schriftelijke modules   – thuisstudie

Meer info

In deze acht modules zijn aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden vragen verwerkt, waaronder het schrijven van brieven. De antwoorden die u (thuis) heeft gemaakt stuurt u per e-mail op, waarna u een uitgebreide behandeling met cijfer ontvangt. De behandeling wordt desgewenst telefonisch met u doorgenomen. De studietijd voor dit schriftelijke deel bedraagt zo’n 128 uur. Denk aan één dagdeel van 4 uur per week, opdat u iedere maand één module kunt afronden.

1. Arbeidsovereenkomst en andere contracten

Het tot in detail doorgronden van de arbeidsovereenkomst wordt gevolgd door de bijzondere arbeidscontracten, zoals de grenzen van de afroepcontracten, nul-urencontracten en min-max-contracten. Deze module gaat nader in op de overeenkomst van opdracht, de fiscale aspecten, de werving en selectie en de bijzonderheden bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

2. Inhoud arbeidsovereenkomst:

Module twee gaat over de tijdelijke aard van contracten, een contract voor de duur van een project, als ook over voortzetting, stilzwijgende verlenging en opvolgend werkgeverschap. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op het opnemen van onder meer een proeftijd, concurrentiebeding, nevenwerkzaamheden, geheimhouding, boete, een bepaling over geen werk / geen loon, etc.

3. Collectief arbeidsrecht:

De onderwerpen in deze module zien op vraagstukken die een collectief van medewerkers aangaan. Het gaat daarbij onder meer om medezeggenschap in de vorm van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, arbeidsomstandigheden, arbeidstijden, stakingen en overgang onderneming en de vraag wanneer er sprake is van gebondenheid aan een CAO. 

4. Loon, vakantie, verlof en pensioen:

In deze vierde module komen een aantal primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden aan bod. Het loon is natuurlijk het meest wezenlijke component voor de werknemer, zodat daarop specifiek wordt ingegaan. Verschillende loonbestanddelen, prestatiebeloning en de loonvordering. Daarnaast gaat het om de opbouw en opname van vakantie, recht op bijzonder verlof, zorgverlof, zwangerschapsverlof en pensioen, etc.

5. Misdragingen en disciplinaire maatregelen:

Tijdens het dienstverband kan een werkgever geconfronteerd worden met misdragingen van een werknemer, waarbij een disciplinaire maatregel op zijn plaats kan zijn. Natuurlijk dient eerst te worden onderzocht of er sprake is van een misdraging en dient de maatregel ook passend te zijn en goed te worden toegepast. Het kan na onderzoek, dossieropbouw (verslaglegging) en overleg gaan om schorsing, waarschuwing, degradatie, verlagen loon, non-actiefstelling, etc.

6. Ziekte:

De rechten en plichten die gelden bij ziekte van een werknemer worden in detail behandeld. Er wordt ingegaan op wanneer sprake is van ziekte en structurele functionele beperktheid, het recht op loon bij ziekte, de rol van de bedrijfsarts, het opstellen van een plan van aanpak, re-integratie (plan), WIA, passende arbeid, GDBM, ziekte en vakantie, ziekte en ontslag, etc.

7. Veranderingen:

Er kunnen zich in de loop van het dienstverband belangrijke wijzigingen voordoen die grote invloed hebben op de arbeidsverhouding. Dat kunnen veranderingen zijn binnen de arbeidsovereenkomst of juist van de overeenkomst zelf, zoals het wijziging van een functie, werkzaamheden en/of vestigingsplaats. De aanleiding kan gelegen zijn in een verandering van de organisatie: reorganisatie, afstoten onderdelen, collectief ontslag (sociaal plan), etc.

8. Ontslag:

In deze laatste module wordt tot in detail ingegaan op de verschillende wijzen waarop het contract kan eindigen. Dat ziet bijvoorbeeld op een einde contract voor bepaalde tijd, ontslag op staande voet, ontbinding door kantonrechter, UWV-ontslag, vaststellingsovereenkomst, ontbindende voorwaarden, etc.

   Afrondend examen en diploma – inclusief herkansingen

Het examen

Na de 8 modules wordt uw specialisatie in het arbeidsrecht afgerond met een examen. In dit examen gaat u eerst online vraagstukken oplossen (twee uur), waarna uw antwoorden op dezelfde ochtend telefonisch worden behandeld (ruim een uur). 

U mag er overigens ook voor kiezen om de opleiding zonder een examen af te ronden, in welk geval u een certificaat krijgt met daarop de 8 modules die u heeft volbracht. 

Diploma 

Na het voltooien van de modules en het halen van het eindexamen ontvangt u een diploma Specialist Arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht. Mocht u het eindexamen niet halen of u kiest ervoor het examen niet te maken, dan krijgt u na 8 modules het certificaat Specialist Arbeidsrecht. Er zijn overigens voldoende mogelijkheden tot herkansing zonder extra kosten.

Op uw CV kunt u onder andere vermelden: 

“Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i (geaccrediteerde Post-HBO/WO-opleiding)”.

   De 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht   – op locatie

Meer info

Tijdens deze 3 cursusdagen bent u geen toehoorder maar bent u degene die samen met andere cursisten dossiers gaat oplossen. Op interactieve wijze werkt u aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten zelf en leert u effectief om te gaan met complexe dossiers. U ontvangt een werkboek met uitgewerkte juridische analyse tijdens elke cursusdag.

De interactieve werkwijze is mogelijk door de kleine omvang van de groepen, namelijk tussen de 6 en 15 personen. Een training arbeidsrecht die op meerdere dagen per jaar gegeven worden op een donderdag of vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. De cursusdagen worden gegeven in Amersfoort. Iedere cursusdag arbeidsrecht is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden. U kunt de dagen in willekeurige volgorde volgen. 

1. Verstoorde verhoudingen, verwijtbaar handelen en disfunctioneren (kantonrechter)

Voor deze drie ontslaggronden hanteert de kantonrechter specifieke eisen. Een werkgever wordt daarbij geacht beleid te voeren, duidelijk te zijn en consequent op te treden. Wat zijn evenwel goede stappen en wat is raadzaam? Wat is een doelgerichte strategie? Op deze dag zal precies blijken wat er van een werkgever en werknemer verwacht mag worden. Dat ziet enerzijds op alle bouwstenen die een werkgever dient te regelen, anderzijds op het adequaat optreden. Leer hoe u effectief een dossier opbouwt met brieven, als ook wat u kunt met schorsing en bijvoorbeeld ontslag op staande voet. Op deze veelzijdige cursusdag in het arbeidsrecht leert u koers te bepalen.

o.a. 7 februari, 17 april, 11 september en 6 november 2020.

2. Vraagstukken bij ziekte en reorganisatie (UWV)

De grootste kopzorg van een werkgever is veelal een zieke werknemer. Hoe ga je hiermee om en wat is er wel en niet mogelijk? Wat wordt er verwacht en hoe stem je dat af op de specifieke situatie? Bij reorganisaties is het juist verstandig het geheel goed te overzien. Van daaruit kunt u met visie de gewenste stappen zetten. Naast het doorvoeren van veranderingen zonder ontslag, zal net als bij langdurige ziekte het ontslag via het UWV verlopen. Hoe dient u deze procedure aan te paken met de daarbij behorende valkuilen en mogelijkheden? Dit alles leert u op deze dag.

o.a.  29 november 2019 en 6 maart, 29 mei, 24 september en 27 november 2020.

3. (Contr)actueel arbeidsrecht

De actuele ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak staan op deze dag centraal. Wij behandelen voor de praktijk zeer belangrijke onderwerpen, zoals de mogelijkheden van flexibele contracten, detachering, contracting en payroll, het (eenzijdig) wijzigen van arbeidsvoorwaarden, bijzonder bedingen in het arbeidscontract en de vaststellingsovereenkomst. Op deze dag worden de grenzen bewust opgezocht, zodat duidelijk wordt welke mogelijkheden er liggen binnen de verschillende arbeidsverhoudingen.

o.a. 6 februari,  2 april, 19 juni, 2 oktober en 11 december 2020.

   Toegang exclusieve cursistensite  – en veel meer

Exclusieve cursistensite op Arbeidsrechter.nl: 

De modules en de website vormen een geïntegreerd geheel. Naast een ongekende bron aan informatie, worden door deze combinatie ook de complexe vragen helder en overzichtelijk. Als cursist krijgt u toegang tot een exclusief deel op onze website. Hier vindt u onder andere de speciaal voor cursisten ontwikkelde schrijfwijzer, het proefexamen en de specialisten informatie met onder andere de verwijzing naar jurisprudentie en de wetsgeschiedenis.

Actuele bundel arbeidswetgeving: 

Naast de toegang tot alle informatie op arbeidsrechter.nl, krijgt u de meest recente bundel Arbeidswetgeving. Hierin staan alle relevante wetten, en regelgeving waarmee u tijdens deze opleiding arbeidsrecht kunt werken.

Intensieve begeleiding door een specialist:  

U krijgt een vast aanspreekpunt, die u in het inleidende gesprek adviezen geeft en samen met u een planning bespreekt. De specialist heeft ervaring in procederen. U kunt uw specialist tussentijds altijd telefonisch en per e-mail benaderen bijvoorbeeld om de vragen te bespreken. Uw antwoorden en brieven worden gedetailleerd van commentaar voorzien.

Gratis module Arbeidsprocesrecht:

Dit is een bonus voor de cursisten die er er slagen om de acht modules af te ronden in de planning die samen is afgesproken. U krijgt dan van ons een gratis module Arbeidsprocesrecht. Daarin leren wij u o.a. om aan de hand van een dossier, zelf een verweerschrift te schrijven in een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Studie arbeidsrecht

Wat maakt deze studie arbeidsrecht veelzijdig?

Werk aan uitdagende vragen in 8 modules op specialisten niveau;
 • Door de schriftelijke (thuis)studie, bepaalt u zelf de studietijden en het startmoment;
 • Vergroot uw kennis en vaardigheden, door de positieve feedback op uw brieven;

U volgt 3 interactieve cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht;

 • U leert complexe vragen, strategisch en tactvol op te lossen;
 • Leer van de voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten;

Instituut met geaccrediteerd onderwijs en doorgroeimogelijkheden;

 • Actueel met alle wetswijzigingen;
 • Leer van docenten die ook masterclasses aan advocaten geven.

De doelgroep:  

HR-director, HR-manager/adviseur, accountant, mediator, rechtskundige en ieder ander  die als specialist met het arbeidsrecht wil omgaan.

De prijs voor het totaalpakket:           € 1995,00 (All-in / 0% BTW)

_

Een grondige studie

 • Kom in uw werk tot gefundeerde adviezen 
 • Werk zelfstandig aan effectieve oplossingen 
 • Kom verder met de persoonlijke feedback

Word ook een specialist!

Een opleiding bij een erkend instituut

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

 • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
 • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Heeft u vragen?    We helpen u graag!

Wanneer kan ik met de opleiding starten?

U kunt de Leergang Arbeidsrecht en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht beginnen zodra u dat wenst. Na ontvangst van het pakket en desgewenst de telefonische intake met uw docent, kunt u van start. U bepaalt bij iedere opleiding arbeidsrecht ook zelf uw tempo, waarbij wij met u de voortgang bijhouden. Voor de cursusdagen krijgt u na uw aanmelding uitnodigingen, waarbij er voldoende gelegenheden zijn om de dagen te volgen, ook als u op bepaalde data niet kunt. 

Waar vindt de opleiding/cursusdag plaats?

De cursusdagen vinden plaats te Amersfoort. Voor de Leergang Arbeidsrecht en Opleiding Specialist Arbeidsrecht werkt u in uw eigen tempo op uw eigen locatie (thuis of op het werk). Zelfs voor het eindexamen bij de Opleiding Specialist Arbeidsrecht hoeft u niet te reizen, want deze is voor het eerste deel online en direct daarop volgt de telefonische behandeling. Voor een opleiding arbeidsrecht hoeft u dus niet te reizen. Voor de cursusdagen strategisch arbeidsrecht treffen wij u in Amersfoort.

Welke vooropleiding is er nodig?

De opleidingen worden o.a. gevolgd door HR-adviseurs, accountants, mediators, advocaten, juristen, bedrijfsartsen, voorzitters van ondernemingsraden en salarisadministrateurs. Kortom, iedereen die op een hoog niveau met arbeidsrecht te maken heeft.

Door deze verscheidenheid wordt er geen specifieke vooropleiding verplicht gesteld bij de twee opleidingen en de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Naast inzet is kennis en ervaring op niveau vereist. Voor de Masterclasses Arbeidsrecht dient bedacht te worden dat deze in het bijzonder gericht zijn op gespecialiseerde advocaten.

Wat is de studiebelasting?
De studiebelasting voor de Leergang Arbeidsrecht is gemiddeld 64 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 4 maanden). Voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht is de studiebelasting gemiddeld 128 uur (veelal zo’n 4 uur per week over 8 maanden), naast het voorbereiden van het eindexamen.
Kan ik in termijnen betalen?

Dat is inderdaad mogelijk voor in het bijzonder particulieren die de opleiding zelf bekostigen. In plaats van één factuur, krijgt u bijvoorbeeld kleinere facturen. Het gaat veelal om 2 termijnen voor de Leergang Arbeidsrecht en 3 termijnen voor de de drie cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Het gaat om 4 termijnen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht en 5 termijnen voor het totaalpakket van de Opleiding Specialist + de cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht.

Binnen welke termijn moet ik de opleiding afronden?

Tijdens de intake met de specialist die u begeleidt, wordt er gekeken binnen welke tijd u binnen uw agenda de opleiding arbeidsrecht kunt afronden. Dat is een planning die wij ook bijhouden. Indien u er door omstandigheden langer over doet, dan is dat geen probleem en er geldt dus geen eindtermijn. De gemiddelde cursist rondt de Leergang Arbeidsrecht in 4 à 5 maanden en de Opleiding Specialist Arbeidsrecht in 8 à 9 maanden af.

Zijn de opleidingen geaccrediteerd en wat kan ik met het diploma?

Ons instituut en onze opleidingen zijn erkend door veel verschillende organisaties, waaronder het CRKBO, de Nederlandse Orde van Advocaten, RB-opleidingen, Nirpa en de Mediators Federatie. Dat betekent dat als u daarbij aangesloten bent, u ook de punten kunt behalen die door hen zijn toegekend. Dat geldt voor een opleiding arbeidsrecht en voor een cursusdag arbeidsrecht. Het diploma is een waardevol bewijs gebleken voor een grondige specialisatie in het arbeidsrecht, waarbij ons instituut in ons vakgebied bekendheid geniet. Op uw CV kunt u onder andere vermelden: “Opleiding Specialist Arbeidsrecht, middels opleiding gevolgd bij AN-i, erkende Post-HBO/WO-opleiding”.

Wat bieden jullie mij als ik inlog op arbeidsrechter.nl?

Cursisten die de opleidingen van AN-i volgen, kunnen inloggen op de website Arbeidsrechter.nl. Daarop staat een inleiding arbeidsrecht, antwoordmodules, printversies en een schrijfwijzer met adviezen voor het schrijven van brieven. De cursist die het examen voor de Opleiding Specialist Arbeidsrecht wil voorbereiden kan gebruik maken van het proefexamen . Op deze cursistensite staat ook de specialisten informatie, met diepgaande informatie en verwijzingen naar de wetsgeschiedenis en jurisprudentie. Ook na de afronding van de opleiding blijft deze informatie beschikbaar.  

Meer informatie of alleen volgen van onderdelen

Het Totaalpakket bestaat uit de combinatie van de opleiding Specialist Arbeidsrecht (8 modules met examen) en de 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht. Deze onderdelen kunt u ook afzonderlijk volgen.

Meer info over de Opleiding Specialist Arbeidsrecht

Meer info over de 3 cursusdagen Strategisch Arbeidsrecht

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Door verder gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om uw beleving van de site te verbeteren. Zie onze privacystatement.