OR-cursusdagen

“Leer het vraagstuk strategisch en tactvol op te lossen.”
OR-cursusdagen
De onderscheidende cursusdag voor de ondernemingsraad
De ondernemingsraad die weet wat zij wil, heeft ten eerste kennis en inzicht nodig. Ten tweede dient zij deze kennis effectief toe te passen, waarbij strategie en tact van groot belang is. Deze combinatie van kennis en vaardigheden maakt dat de ondernemingsraad haar rol goed kan vervullen. Dat wordt bereikt door tijdens deze cursusdag voor de ondernemingsraad actief aan voorbeelden uit de praktijk te werken.
cursusdag voor de ondernemingsraad
Deze cursusdag is volledig afgestemd op de eigen organisatie

Onze werkwijze

Deze cursusdag voor de ondernemingsraad is heel actief. Dat is geen training in toehoren, maar een interactieve werkvorm. Overzichtelijk en met een heldere pakkende toelichting komt u tot de kern van de problematiek. Niet alleen de oplossing, maar ook hoe de oplossing wordt gerealiseerd staat centraal. Door het maatwerk kunnen de leden van de ondernemingsraad het geleerde gericht in de eigen praktijk gebruiken.

Kenmerken:

  • In kleine groepen interactief leren. De dag vliegt dan ook voorbij;
  • Innovatieve training gericht op strategische kennis, inzicht en vaardigheden;
  • Zelf werken aan uitdagende voorbeelden uit de praktijk van onze specialisten;
  • Didactische opbouw aan de hand van een overzichtelijk kader met de vereiste diepgang.

Het gaat hier om maatwerk, waarin veel bespreekbaar is

Tijdens deze cursusdag wordt ieder onderwerp op maat gegeven aan de ondernemingsraad

Voor leden van de ondernemingsraad bieden we een uitgebreid pakket aan cursussen, waarmee de ondernemingsraad zelf de inhoud van de cursusdag(en) kan kiezen. Wij bieden 12 verschillende dagdelen (4 uur) aan, die op verzoek uitgebreid kunnen worden naar andere onderwerpen in het arbeidsrecht.

Iedere cursusdag kunnen wij op ieder niveau aan een ondernemingsraad aanbieden. Van leden van ondernemingsraden die nog maar weinig met arbeidsrecht te maken hebben gehad, tot ervaren leden. Ieder dagdeel wordt in overleg specifiek op maat gemaakt voor de praktijksituatie van de betrokken ondernemingsraad. Daarin zal de docent zich dan ook vooraf verdiepen.

cursusdag voor de ondernemingsraad

 

Voorbeelden van onderwerpen:

De nieuwe ondernemingsraad
Voor nieuwe leden van de raad is het raadzaam om vanaf het eerste begin goed zicht te krijgen op hoe de raad functioneert. Wat zijn de rechten van de raad en van individuele leden, welke positie neemt de raad in, hoe worden zaken besloten en opgepakt? Aan de hand van een pakkend voorbeeld worden deze vraagstukken persoonlijk ervaren tijdens deze cursusdag. Daarmee kan de ondernemingsraad een goede start maken. Denk aan vraagstukken over het instellen van de raad, de voorzieningen die afgedwongen kunnen worden, inzetten van overlegvergadering, informatierechten en helderheid over het advies- en instemmingsrecht.
De ervaren ondernemingsraad
De meer doorgewinterde leden van de ondernemingsraad kunnen zich verder ontwikkelen aan de hand van strategische vraagstukken. Het gaat daarbij niet alleen om de rechten, maar juist ook om de vraag hoe de medezeggenschap zo maximaal mogelijk tot zijn recht komt. Hoe ga je om met lastige vragen uit de praktijk, rond bijvoorbeeld geheimhouding, benadelingshandelingen, onderlinge tegenstellingen in adviestrajecten en impasses bij instemmingsvraagstukken? Ontwikkel tijdens deze cursusdag de vaardigheden om meer uit de invloed van de ondernemingsraad te halen.
Omgang met ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag is ingrijpend voor werknemers die gediscrimineerd, seksueel geïntimideerd of gepest worden. Waar kunnen zij terecht en hoe gaat de organisatie hiermee om? Het behoort tot de taak van de ondernemingsraad – op grond van artikel 28 van de WOR – om te bevorderen dat hierover beleids- en gedragsregels komen. Deze regels zijn ten eerste gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag. In veel voorkomende gevallen is het ook belangrijk dat medewerkers met hun problemen ergens terecht kunnen, bijvoorbeeld in de vorm van opvang of zelfs een klachtenregeling. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden tijdens de cursusdag deze vraagstukken begrepen om de ondernemingsraad daarop te helpen naar oplossingen toe te werken.
Wijziging doorvoeren
De veranderingen die organisaties dienen te ondergaan, brengen wijzigingen in de rechtspositie van werknemers: overplaatsing in functies, verandering van vestigingsplaats en ook ontslag wegens economische en organisatorische redenen. Het gaat erom dat de gewenste veranderingen in de organisatie, ook werkelijk goed en volgens de regels worden doorgevoerd. Juist bij veranderingen spelen de opgebouwde belangen van werknemers mee. De ondernemingsraad leert tijdens deze cursusdag meer invloed uit te oefenen door precies te weten hoe deze processen werken en wat haar mogelijkheden hierin zijn.
Ondernemingsraad en arbeidsvoorwaarden
De ondernemingsraad ziet erop toe dat de arbeidsvoorwaarden uit de cao en/of het personeelsreglement worden nagekomen, volgens artikel 28 van de WOR. Wat zijn evenwel deze rechten? Hoe wordt een geschil in interpretatie opgelost? Hoe worden de rechten afgedwongen? Wat is de rol van de ondernemingsraad daarbij en in hoeverre kan de raad collectieve regelingen aangaan? Omdat arbeidsvoorwaarden voor het personeel zo belangrijk zijn, speelt de kennis hierover in de dagelijkse praktijk van de leden van de ondernemingsraad ook een voorname rol. Tijdens de cursusdag leggen de leden van de ondernemingsraad hierin een deskundige basis.
Huisregels & personeelshandboek
Iedere organisatie heeft zo zijn regels, omdat deze nodig zijn. De onderlinge afspraken kunnen op schrift staan als ook mondeling uitgedragen worden. Dit alles dient om meerdere zaken in de organisatie soepel en eerlijk te laten verlopen. Deze huisregels kunnen zich ontwikkelen tot personeelshandboeken. Daarin worden naast ordevoorschriften, veelal ook arbeidsvoorwaarden opgenomen. Bij een deel van deze regels, is een positief advies of instemming van de ondernemingsraad vereist. Door de rechten tijdens de cursusdag te beheersen, kan de energie gericht worden op het verkrijgen van de huisregels en personeelshandboeken die steun geven.
Arbeidsomstandigheden (veiligheid, gezondheid en welzijn)
Een voorname taak van de ondernemingsraad in het behartigen van de belangen van het personeel is het waken over de arbeidsomstandigheden. De organisatie dient daarbij in een leerproces gebracht te worden, waarbij de risico’s in het werk bekend worden en worden weggenomen of beperkt. Naast de wettelijke normen moet er goed gekeken worden naar de feitelijke risico’s die binnen iedere organisatie uniek zijn. Een praktische training gericht op de deskundigheid van de leden van de ondernemingsraad, naast het bijbrengen van de vaardigheid om hierin verbeteringen te realiseren.
Participatie door werkoverleg en commissies
De ondernemingsraad kan zelf uitgroeien tot een belangrijke vorm van medezeggenschap. Deze participatie in het beleid van de organisatie omwille van het belang van het personeel kan evenwel verder tot zijn recht komen. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten van een systeem van werkoverleg, waarmee werknemers meer informatie, betrokkenheid en veelal ook invloed krijgen. De cursusdag laat zien dat de ondernemingsraad hierin ook zelf het goede voorbeeld kan geven door voor onderdelen van de organisatie of voor bepaalde onderwerpen zelf ook commissies op te richten. Hoe komt participatie van de grond, hoe dwing je dit desnoods af en hoe laat je het ook feitelijk werken?
Reorganisatie
Deze ingrijpende gebeurtenis zet iedereen binnen de onderneming op scherp. Kritisch kijkt het personeel ‘over de schouder van de ondernemingsraad’ mee. Mocht het tot ontslagen komen, dan is het voor de ondernemingsraad van groot belang om precies te weten hoe het systeem bij het UWV werkt. Dit gaan de leden van de ondernemingsraad tijdens deze cursusdag ervaren en leren.
Sociaal plan, afvloeiingsregelingen en vaststellingsovereenkomsten
Bij grotere reorganisaties wordt er gekeken naar de collectieve regelingen die worden getroffen, waarbij onderwerpen spelen als boventalligheid, interne herplaatsing, outplacement en financiële compensatie. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een sociaal plan? Wat is de positie van de ondernemingsraad en hoe verhoudt dat zich tot de positie van individuele werknemers? Waar moet in het bijzonder op gelet worden? Boeiende onderwerpen voor een afwisselende cursusdag!
Wet Werk & Zekerheid I (flexibele arbeid)
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft grote wijzigingen meegebracht in belangrijke onderdelen van het arbeidsrecht. Het gaat onder andere om een nieuw ketensysteem aan tijdelijke contracten, aanzegging van het einde van het contract en terugkomen op instemming over het einde van het dienstverband. Voor personeel dat flexibel ingezet wordt gelden strengere regels zoals voor afroepcontracten, min-max-contracten en uitzendkrachten. Binnen organisaties werken veel flexibele krachten, waarbij het ook tot de taak van de ondernemingsraad hoort om toe te zien op hun rechten en arbeidsvoorwaarden. Begrijp de ontduikingsconstructies en de flexibele schillen binnen organisaties en doorgrond deze processen.
Wet Werk & Zekerheid II (ontslagrecht)
Bij ontslag moet de werkgever vanaf 1 juli 2015 kiezen voor een route via het UWV of de kantonrechter. Dat is afhankelijk van het vraagstuk dat zich voordoet. Het gaat om een nieuwe procedure met specifieke eisen per ontslagreden. Nieuw zijn eveneens de gevolgen door dit ontslag, wat betreft de opzegtermijn, transitievergoeding en bestedingen daarvan.
Privacy & persoonsgegevens, social media & internet
De technologische mogelijkheden hebben een vergaande invloed op de werkvloer. In hoeverre mag een werkgever camera’s plaatsen en gesprekken afluisteren? Is de e-mail van een werknemer privé? Hoe wordt er omgegaan met het gebruik van twitter, facebook en internet op het werk? Wat behoort er wel of juist niet in een personeelsdossier en welk recht op inzage heeft een werknemer? Tal van vragen, die allen beantwoord worden tijdens de cursusdag en waarin juist ook de ondernemingsraad een instemmings- of initiatiefrecht kan laten gelden.
Ziekte & verzuimbeleid
De essentie van de arbeidsovereenkomst is dat een werknemer zich ten behoeve van de werkgever inzet en daarvoor een beloning ontvangt. Een zieke werknemer is daartoe niet in staat, waardoor de onderlinge verhouding een geheel andere wordt. De werknemer wordt beschermd en samen met de werkgever dient er gewerkt te worden aan herstel en terugkeer, intern of extern. Veel vragen kunnen hierbij spelen, waarbij de antwoorden goed afgestemd dienen te worden op de positie en mogelijkheden van iedere organisatie. De ondernemingsraad kan op collectief niveau kijken naar hoe deze processen verlopen en bezien of er andere regels, voorzieningen en dergelijke nodig zijn. De raad krijgt hierin een meer voorname rol door de veranderde positie van de bedrijfsarts. Een cursusdag evenwel die de ondernemingsraad ook helpt om regelingen voor ziekte collega’s te realiseren, die hen helpen in de moeilijke periode waarin zij juist steun nodig hebben.
De prijs per dag (8 uur) is € 1950,- (inclusief cursusmateriaal en certificaat / 0% BTW).
Deze dagen kunnen naar eigen keuze samengesteld worden en ook het volgen van alleen een halve dag tegen een aangepaste prijs is mogelijk. Dagen kunnen natuurlijk ook los van elkaar verzorgd worden, zowel intern als extern op locatie. Indien het de voorkeur geniet dat wij ook de accommodatie voor de cursusdagen verzorgen, dan gaat dat in goed overleg, waarbij de aanvullende kosten worden doorgenomen. Alles is bespreekbaar.

Persoonlijk advies van de docent

Omdat wij de opleiding goed willen afstemmen op het niveau en de wensen van de groep, is het belangrijk om persoonlijk te overleggen over de invulling van de cursusdag(en). Neem hiervoor vrijblijvend contact op met de docent, dhr. mr. Ulli Hoogland.

Hoogland weet al meer dan 10 jaar cursisten tot het maximale te bewegen. Hij kan daarbij putten uit tal van bijzondere procedures die hij gevoerd heeft. Meer info over deze vooruitstrevende docent.

Op uw verzoek kunnen wij u ook een offerte op maat toesturen. Bel gerust: 08877 – 08800.

Desgewenst kunnen wij u ook terugbellen. In dat geval kunt u onderstaand formulier invullen.

Een opleiding bij een erkend instituut

Wie zijn wij .......... meer info over AN-i

AN-i kent de realiteit van het arbeidsrecht omdat onze docenten procederen bij rechtbanken voor zowel werkgevers als werknemers. Zij weten ook wat er bij komt kijken om vraagstukken buiten procedures op te lossen. Deze kennis en vaardigheden brengen ze over tijdens de opleidingen aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

  • Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.
  • Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.
Wat is onze werkwijze

Wij leren u het arbeidsrecht effectief toe te passen door strategisch en tactvol te werken. U ziet meer mogelijkheden, u hoort de verschillen en u kunt zich inleven. Deze vaardigheden krijgt u alleen door te doen.

Vergelijk het met het behalen van uw rijbewijs. U leert meer van het zelf deelnemen aan het verkeer met daarbij de uitleg en adviezen van de instructeur. U leert minder van een puur theoretische toelichting.

Binnen onze opleiding arbeidsrecht gaat u daarom aan de slag met echte voorbeelden uit de praktijk. U schrijft daarover brieven of adviezen. Daarop krijgt u persoonlijk een terugkoppeling. Dit is niet alleen effectief, maar bovendien ook veel leuker om te doen. Naast de kennis krijgt u dus ook de vaardigheden om vraagstukken op te lossen.

We geven les op ieder niveau; van een onervaren cursist tot een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht.

Bespreek geheel vrijblijvend alle mogelijkheden

Contact over de cursusdag voor de ondernemingsraad