Masterclasses (voor advocaten)

“Door meer te doorgronden en meer oplossingen te zien, kunt u het vraagstuk op het goede spoor krijgen en strategisch en tactvol oplossen.”

Meer zien …… …
… anders denken.

Meer inleven …
… anders denken.

Meer horen …
… anders denken.


Masterclasses arbeidsrecht voor advocaten

Op het goede spoor

Het doelgericht toepassen van specialistische kennis vraagt om de vaardigheid om strategisch en tactvol te kunnen werken. Juist daar is bij de meest gespecialiseerde advocaten nog winst te behalen. Dit vraagt om unieke masterclasses arbeidsrecht in interactieve werkgroepen.

Wat is onze werkwijze?

De Masterclasses arbeidsrecht van AN-i drijven u tot het uiterste. Dat is geen dag van toehoren, maar een interactieve werkvorm in kleine groepen. U leert binnen het strategische kader ieder facet helder te vertalen en doeltreffend uit te spelen. Ter afronding van ieder onderdeel krijgt u een uitgewerkt juridisch kader, met alle relevante jurisprudentie. Dit juridische kader is dusdanig overzichtelijk en gedetailleerd, dat u dit ook daadwerkelijk in uw eigen praktijk gaat gebruiken.

De zes masterclasses arbeidsrecht

Nederlandse orde van advocaten

7 PO-punten per Masterclass

Masterclass arbeidsrecht

mr. Ulli Hoogland

De heer Hoogland weet al meer dan 10 jaar cursisten tot het maximale te bewegen. Hij kan putten uit tal van bijzondere procedures die hij heeft gevoerd.

Meer info over deze vooruitstrevende docent.

Masterclass arbeidsrecht

Anticiperen rond het concurrentie- en relatiebeding

Dit onderwerp van deze masterclass arbeidsrecht wordt vrijwel altijd uitgevochten in een kort geding. Daardoor is overtuiging met een helder verhaal noodzakelijk. Daarin bent u echter alleen succesvol, wanneer vooraf goed is geanticipeerd op het verweer van de wederpartij. Het vermijden van de valkuilen in de dagvaarding en het benutten van alle mogelijkheden is van belang. Hierin slagen kan voor een werknemer de nieuwe toekomst vrij maken. Door dit speelveld te beheersen wordt het aan de andere kant ook een buitenkans voor een advocaat om de opgebouwde belangen van werkgevers te beschermen. Ervaar zelf dat vooraf alle stappen in dit proces tot in detail overwogen moeten worden. Het wordt u tijdens deze dag niet alleen helder welke ervaringen er zijn opgedaan met de wetswijzigingen, maar vooral ook hoe u dat kunt toepassen. De docent neemt u mee door een dossierkast vol procedures over het concurrentiebeding.

 

n.n.t.b. in maart 2018

Meer informatie

De buitenkans achter het concurrentie- en relatiebeding

De dag begint met de commerciële kant achter het concurrentiebeding. U kunt zich hierin namelijk specialiseren op deze dag, maar het is zeker zo belangrijk om meer van deze procedures daadwerkelijk te mogen voeren. Hoe wordt een potentiële cliënt overtuigd en hoe wordt het vraagstuk van het concurrentiebeding duidelijk gemaakt aan de cliënt?

Door de Wet Werk & Zekerheid zijn belangrijke elementen rond het concurrentiebeding aangepast. Naast de concrete wijzigingen, blijkt ook de benadering van het concurrentiebeding in een ander daglicht te staan. De wetgeschiedenis is daardoor net zo interessant als de wijzigingen in de letterlijke wettekst.

Het gaat bij deze dag om een ultieme diepgang. Het vraagstuk blijkt daarbij vele ongekende facetten te bevatten, die allemaal het verschil maken tussen het winnen of verliezen van een zaak. Door een grondige analyse van het aangaan van het beding wordt het mogelijk om bepaalde bedingen direct al aan de kant te krijgen. Dit wordt in de nieuwe wetsystematiek des te belangrijker. Daarbij wordt specifiek stilgestaan bij het motiveren van de noodzaak van het concurrentiebeding.

Procedureel is het van groot belang om precies te weten wat er wel en niet gevorderd kan worden, nu daarin in de praktijk veel fouten worden gemaakt en kansen worden gemist. Uiteindelijk gaat het om de vraag op welke wijze een schorsing of vernietiging kan worden verkregen. Hoe wordt dat precies aangepakt, wat wordt er gevorderd en op welke wijze kan er ook een vergoeding gevraagd worden? Uiteindelijk krijgt u alle jurisprudentie om ook daadwerkelijk in deze procedures succesvol te zijn.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

Strategisch Arbeidsrecht

Hoe zorgt u ervoor dat meer cliënten door u geholpen willen worden en hoe realiseert u tevreden cliënten? Naast het antwoord op deze vragen, biedt deze masterclass in het arbeidsrecht veel meer. Neemt u namelijk een beslissing op ervaring of gevoel? Alleen later zal uitwijzen of een bepaalde keuze niet een scherp randje wordt in het verhaal. Strategisch arbeidsrecht leert u nader te kijken naar een werkwijze waarbij beslissingen en motivaties consequent toewerken naar het einddoel. Verkrijg daarbij stap voor stap alle bouwstenen om een gedegen verhaal te houden. Leer aan de hand van pijndossiers, zoals het streven naar ontslag bij een disfunctionerende en gedeeltelijk zieke werknemer. Zelfs al heeft u 30 jaar ervaring en voert u cassatieprocedures, dan nog wordt deze dag als leerzaam ervaren.

 

n.n.t.b. in mei 2018

Masterclasses arbeidsrecht
Meer informatie

Strategisch Arbeidsrecht

Er ligt een groot verschil tussen de theorie en de praktijk. Door successen en fouten uit het verleden is een eigen werkwijze ontstaan. Maar wat is die aanpak en waarom leidt dat tot succes? Wat is het einddoel waar u  naar toewerkt? Beseft u zich welke cyclus binnen iedere procedure meermaals wordt doorlopen? Een cyclus waarmee iedere advocaat dagelijks te maken heeft, veelal onbewust. De cyclus en het einddoel wordt u duidelijk gemaakt aan de hand van lastige strategische vraagstukken over bedreiging, geheimhouding en fraude. Het is van grote waarde om te beseffen in welk strategisch spel u dagelijks verwikkeld bent, welke fases daarin doorlopen moeten worden en wat u daarin kunt bijsturen om het doel te bereiken. Het is daarin juist ook leerzaam om te zien wat anderen doen. Hoe gaan zij om met timing, motivatie en toonzetting? Deze dag geeft u nader zicht op uw eigen en andermans handelswijze.

Na inzicht in de cyclus en het einddoel wordt de dag voortgezet met een praktische behandeling van toegepaste strategieën in specifieke zaken. Het gaat om de tactiek rond het versterken van de eigen positie of juist het verleggen van het vraagstuk naar onderdelen waar u de winst beter kunt behalen.
De dag geeft u een uitstekend uitgangspunt om uw eigen ontwikkeling door te zetten, hoever u ook in uw carrière bent.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

Masterclasses arbeidsrecht

De ultieme uitdaging van het ontslag op staande voet

Dat een ontslag door uw cliënt als dringend wordt ervaren is onvoldoende. Hoe zorgt u ervoor dat het ontslag op staande voet ook feitelijk overeind blijft? Hoe komt u met het steekhoudende bewijs, hoe blijft u zorgvuldig en onverwijld, wat is een motivatie die onmiddellijk duidelijk is en hoe vergroot u ook na het ontslag uw kansen? Deze vragen worden tijdens deze masterclass arbeidsrecht op detailniveau beantwoord en vergroten het speelveld voor de specialist. Slechts met inzicht in alle onderdelen van het vraagstuk kunt u gestructureerd te werk gaan. Door de rechter wordt alles met een vergrootglas bekeken. Ontslag op staande voet is daarmee een ultieme uitdaging. De docent zal met u meerdere boeiende voorbeelden uit de praktijk doorgronden aan de hand van een helder juridisch denkkader.

 

N.n.t.b in mei 2018

Meer informatie

Van een subjectief naar een feitelijk ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kent vele pakkende praktijksituaties. Het gaat juist om die zaken waarin een werknemer zich bijzonder heeft gedragen. Hoe leuk de voorbeelden ook zijn, het gaat om het diepgaande inzicht. Dat wordt door een didactische werkwijze bereikt. Vanwege het overzicht kan het vraagstuk tot het hoogste niveau uitgespit worden. Alle relevante jurisprudentie komt langs.

Het doel is om de werkgever het ontslag opstaande voet zo zorgvuldig mogelijk te laten geven, dat deze in stand blijft. Anderzijds wordt het vanuit de positie van de werknemer beter mogelijk om de wederpartij op meerdere onderdelen te laten struikelen. Door een nadere specialisatie kan het verschil gemaakt worden. Daarin blijkt dat er ook voor ervaren advocaten veel meer diepgang mogelijk is. De juridische analyse met verwijzing naar vele uitspraken helpt u deze kennis en inzichten in de praktijk te brengen.

De dag richt zich is eerst op het onderzoek en het feitelijk leveren van bewijs, waarin meerdere strategische elementen zitten. Nader wordt er ingegaan op de problematiek van het onverwijld geven en direct duidelijk motiveren van het ontslag. Interessant is het om volledig zicht te krijgen op alle mogelijkheden om de risico’s voor werkgevers in te dekken. Voor de werknemer is het van belang om specifiek te kijken naar de mogelijkheden om het ontslag aan te vechten. Verder wordt er overzichtelijk ingegaan op de wegingsfactoren van redenen. Dit zijn vraagstukken die een advocaat arbeidsrecht bekend moeten voorkomen. Het gaat er evenwel om deze onderdelen op het hoogste niveau te beheersen.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

De bijzonderheden van de verzoekprocedures

De verzoekprocedure is anders ingekaderd en in meer situaties van toepassing, bijvoorbeeld na ontslag op staande voet of een UWV-procedure. Deze voor de praktijk zeer belangrijke route, kent veel bijzonderheden die juist op deze masterclass behandeld worden. Haal meer uit deze procedure dan eerder voor mogelijk werd gehouden. Welke ruimte voor bewijsvoering kunt u krijgen? Wat zijn de grenzen van deze procedure en een tegenverzoek? Wanneer is er sprake van misbruik van recht? Wat is de werking van de opzeggingsverboden? Hoe wordt een ontbinding wegens ernstig verwijtbaar handelen toch verkregen? Met het antwoord op dergelijke vragen kunt u in de praktijk de zaken beter naar uw hand zetten. Dit staat centraal tijdens deze pakkende masterclass arbeidsrecht.

 

n.n.t.b.

Masterclasses arbeidsrecht
Meer informatie

De maximale bandbreedte van de verzoekprocedures

Het bijzondere aan deze dag is dat de groep doorgaans bestaat uit advocaten die allemaal ruime ervaring hebben in ontbindingsprocedures. Toch zal in ieder vraagstuk dat deze dag wordt voorgelegd meerdere facetten van de ontbindingspraktijk bevatten, die voorheen niet als zodanig zijn begrepen of toegepast. Dit wordt dan ook aan het begin van de dag voorgehouden, waarna aan het einde van de dag met de groep de conclusie wordt getrokken dat er inderdaad veel meer uit de verzoekschriftprocedure gehaald kan worden. Dat is het doel van deze dag die in het teken staat van een procedure die in de praktijk van de arbeidsrechtadvocaat van zeer groot belang is.

U leert de grenzen van deze procedure op te zoeken of daaraan voorbij te gaan. Aan de hand van pakkende dossiers worden de specialistische mogelijkheden uitgebreid en verdiept. Daarbij wordt specifiek ingegaan op de wijzigingen door de Wet Werk & Zekerheid. Gelet op de mogelijkheid tot hoger beroep zullen de verzoekprocedures en bewijsvoering meer aan gewicht winnen. Zelfs al heeft u de weg van deze procedure al veel doorlopen, dan nog is er meer buiten deze eigen perceptie.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

Masterclasses arbeidsrecht

De nieuwe aantrekkingskracht van de UWV-procedure

Door het aan banden leggen van de ontbinding en standaardiseren van de vergoeding, zult u sneller de route via het UWV in de overweging meenemen. Zonder dossieropbouw direct kunnen schakelen, met bovendien een redelijk voorspelbare uitkomst. In deze masterclass arbeidsrecht leert u hou u de uitkomst naar uw hand kunt zetten bij economisch ontslag en ziekte. Voor een grote economische ontslagronde bij het UWV geldt dat deze analytisch veeleisend is. Een kwantitatief proces met vele detailvragen, waarbij u ieder onderdeel met elkaar leert te verbinden. Hoe houdt u een objectief betoog en bereikt u tegelijk de wensen van uw cliënt?  Bij de ontslaggrond ziekte spelen naast de UWV-normen, ook de rechten en plichten over en weer. Ook hierin bepaald de “behandeling” het succes. De docent maakt u deelgenoot van het denkproces en de stappen die nodig zijn.

 

9 november 2017 te ‘s-Hertogenbosch

Meer informatie

Ziekte en economische ontslagen in de UWV-procedure

Het eerste dagdeel wordt na een pakkend voorbeeld ter introductie gevolgd door een inhoudelijke behandeling van een echte UWV-ontslagaanvraag. Alle wezenlijke facetten en problemen die daarin spelen worden toegelicht. Naast het inzichtelijk maken van de stappen en daarmee de volgorde, wordt ieder onderdeel helder uitgewerkt. Welke bewijsvoering is noodzakelijk en hoe wordt het verzoek aan het UWV een geheel waarin de onderdelen elkaar versterken?

Een werkgever heeft veelal een persoonlijke voorkeur voor wie hij graag voor de organisatie wil behouden en wie niet. Hoe gaat u hiermee om en hoe benut u daarin de maximale ruimte? Een diepgaande en praktische behandeling zorgt ervoor dat u zelf beter uitgerust bent in deze procedure.

Van geheel andere orde zijn ontslagen die verband houden met ziekte. Daarin is het van groot belang om te kijken naar de jurisprudentie over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers bij ziekte, aangezien het UWV dat ook doet. Hoe wordt het dossier volledig gemaakt om uiteindelijk bij het UWV Werkbedrijf toestemming voor ontslag te krijgen? Welke alternatieven zijn er om eerder naar ontslag toe te werken buiten het UWV om? Wat te doen als een werknemer de voorschriften of re-integratieverplichtingen niet nakomt? Het ziektevraagstuk wordt derhalve in de volledig breedte behandeld, nu dat ook een vereiste is om uiteindelijk in de UWV-procedure te slagen.

Daar waar het UWV in bovenstaande vraagstukken normaal de enige route is, zal het van meer gewicht worden om deze trajecten tot in de puntjes te beheersen. Dat wordt u op deze dag geboden.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

(Contr)actueel Arbeidsrecht

De actuele ontwikkelingen in contracten staan op deze dag centraal. De ervaringen met de WWZ, recente jurisprudentie en de ontwikkelingen rond de overeenkomst van opdracht. Binnen de actualiteit van het contractenrecht, wordt ook nader gekeken naar specifieke bedingen in de vaststellingsovereenkomst, geheimhouding rond mediation, naast de mogelijkheden om in dit alles verandering te brengen. Naarmate de tijd vordert, worden contracten steeds meer vast. De behoefte aan flexibiliteit staat haaks op de beschermende werking in het arbeidsrecht. Dit spanningsveld wint dagelijks aan gewicht. Uw kennis van de mogelijkheden en de strategische aanpak van problemen leveren de vereiste ondernemingsvrijheid op. Aan de hand van specialistische vraagstukken van ondernemers worden de juridische kaders bepaald en oplossingen ervaren tijdens deze afwisselende masterclass Arbeidsrecht.

 

24 november 2017 te Zwolle

Masterclasses arbeidsrecht
Meer informatie

(Contr)actueel Arbeidsrecht

Deze dag gaat diepgaand in op meerdere contractuele vraagstukken. Door deze diversiteit wordt de veelzijdigheid en afwisseling van deze dag als zeer prettig ervaren. De cursus start met een spraakmakend voorbeeld uit de recente praktijk, om daarna nader in te gaan op de contractuele wijzigingen door de Wet Werk & Zekerheid. Een praktijksituatie wordt voorgelegd, waarbij verschillende vragen rond het ketensysteem worden behandeld aan de hand van de jurisprudentie. Hiermee wordt er nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden die resteren ondanks de inperking van de flexibele ruimte voor werkgevers. In het bijzonder wordt daarbij stilgestaan bij de identiteit van contracten, bedenktijd na de vaststellingsovereenkomst, de aanzegtermijn en het opvolgend werkgeverschap.

Een geheel ander vraagstuk dat verband houdt met flexibele contracten ziet op alle facetten die het verschil maken tussen de arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht. De flexibiliteit in de arbeidsverhouding zelf en het wijzigen van verworven rechten staan in het volgende vraagstuk centraal. De contractuele afspraken rond mediation, tussentijdse regelingen en het spanningsveld tussen geheimhouding en waarheidsvinding worden daarop uitgewerkt. De dag wordt afgesloten met een onderzoek naar bijzondere bedingen in de beëindigingsovereenkomst, inclusief een vaststellingsovereenkomst tijdens een procedure.

Met voorgaande dus meerdere onderwerpen die regelmatig in de arbeidsrechtpraktijk spelen, waarin u middels specifieke kennis een verschil kunt maken.

Praktische informatie

De cursusdagen worden gegeven van 9.00 tot 17.00 uur. Iedere dag is niet alleen didactisch, maar ook voor het overige volledig verzorgd. Tijdens het middaguur krijgt u een uitgebreide lunch aangeboden.

De prijs per Masterclass bedraagt € 390,00 all-in (vrij van BTW).

Neemt u voor de eerste keer deel aan onze masterclasses, dan kunt u gebruik maken van de kennismakingsprijs van € 195,00 (vrij van BTW).

Aanmelden

Ervaringen

  • “Voor jongere collega’s een toevoeging op praktijk en voor de ervaren onder ons een aha-erlebnis” B.M.J. Pelzer van Meijer & van Gessel Advocaten.
  • “Niet alleen maar consumeren maar actief deelnemen en daardoor echt bij vraagstukken betrokken zijn” M.L. Brunia van ARAG SE Nederland.
  • “Goede onderbouwing voor dergelijke specifieke procedures. De vele praktijkervaring van de docent wordt goed benut” D. Feddes van TK-advocaten.
  • “Wijze van geven zou veel meer nagevolgd moeten worden” M. van Westrenen van Houtsmuller Boitelle.
  • “Brainstormen / bewust discussiëren over herkenbare maar ook moeilijke cases” N. Dempsey van Houthoff Buruma.
  • “Leerzame en actieve dag en zeer de moeite waard” J.A. van Soolingen van Aben & Slag Advocaten.
  • “Prettige Masterclass met genoeg diepgang en daardoor ook een toegevoegde waarde” A.A.S. Smulders van AAS Advocatuur.

Voor vragen of persoonlijk advies belt u:

Contact over de Masterclass arbeidsrecht

Buiten kantooruren kunt u het bel-mij-terug formulier invullen. Wij nemen dan spoedig contact met u op.

Een opleiding bij een erkend instituut

Ons instituut is geaccrediteerd door de NOVA – 7 PO-punten per masterclass.

Erkende masterclass arbeidsrecht
Wie zijn wij ..... meer info over AN-i

Wij staan voor een persoonlijke en doelgerichte aanpak. AN-i is een instituut met gedreven specialisten in het arbeidsrecht. Vanuit ons gespecialiseerde kantoor is ons instituut voor opleidingen arbeidsrecht ontstaan.

Inmiddels hebben wij voor vele opdrachtgevers opleidingen verzorgd:

Werkgevers: o.a. ABN-Amro, CZ, GGD, IKEA, ING, Keerpunt, KPN, LogicaCMG, Nationale Nederlanden, Rabobank, RIAGG, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Advocatenkantoren: o.a. Boekel de Nerée, Van Diepen Van der Kroef, Labee, Boels Zanders, Cleerdin Hamer, Houthoff Buruma, Damsté, Schouten en Lagro.